Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi cz. 1 dot.:„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap- ul. Św. Jadwigi"

                                                                                                  

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim.

Leśnica 23 lutego 2024 r.

 

ZP.271.4.2024

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Do wszystkich oferentów

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na  roboty budowlane pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap ul. Św. Jadwigi” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:   2024/BZP 00214157/01 z dnia 22.02.2024.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zgodnie z rozdziałem nr III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3, przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Zalesie Śląskie, na którą składa się   w szczególności:

  • budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Jej zadaniem jest przejecie ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych oraz zakładów usługowo-produkcyjnych z terenu miejscowości Zalesie Śląskie. Zgromadzone sanitarne                                 w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym odprowadzone zostaną docelowo za pomocą rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej    w miejscowości Kędzierzyn-Koźle (O/Cisowa), a następnie systemem grawitacyjno-tłocznym miasta Kędzierzyna-Koźla dostarczone na oczyszczalnię ścieków    w Kędzierzynie Koźlu,
  • budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków.

Natomiast zgodnie z pkt. 4, rozdziału nr III SWZ, opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres inwestycji cz. 1 (wg nazwy w pomocniczym przedmiarze robót):

  • sieć kanalizacji sanitarnej: część kolektora grawitacyjnego K1 obejmująca część kolektora K1-1 (odcinek od studni K1S1.40 do studni K1S1.55) i całe kolektory K1-8, K1-9 i K1-10, wraz z wszystkimi przyłączami grawitacyjnymi do nich włączonymi.
  • Charakterystyka :
  • kanały z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielichowych glazurowanych DN200 40kN/m – 585,4m; o kanały sieciowe z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7mm SDR34 SN8 lite - 53,8m;
  • studnia kanalizacyjna sieciowa 1200mm - 19 szt. o studnia kanalizacyjna rozprężna 1200mm - 1 szt.
  • kanały przyłączy (30 szt.) z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7mm SDR34 SN8 lite - 292,5m; o studnia kanalizacyjna 425mm przyłączeniowa - 30 szt.

W związku z powyższym zakresem odnośnie wykonania jedynie kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jadwigi w Zalesiu Śląskim oraz z równoważnym zakresem opisanym w przedmiarze robót, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Prosimy również o dokładne wskazanie zakresu robót dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź:

Rozdział nr III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3,- jest to informacja ogólna mówiąca co jest przedmiotem całego zamierzenia ujętego w dokumentacji projektowej.

Gmina Leśnica realizowała i realizuje nadal to zadanie w etapach.

Przedmiotem niniejszego przetargu jest etap V – ul. Św. Jadwigi. Szczegółowy zakres objęty niniejszym zamówieniem został opisany w pkt. 4, rozdziału nr III SWZ, opis przedmiotu zamówienia ( zgodny z ogólną charakterystyką przedsięwzięcia  w pomocniczym dołączonym przedmiarze robót do SWZ).

Pytanie 2:

Zgodnie z rozdziałem nr VI SWZ – Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 2.3, Wykonawca musi wykazać że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 900.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Natomiast zgodnie z rozdziałem nr VIII SWZ, pkt. 3.3, Wykonawca musi wykazać że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Prosimy   o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 900.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek.

Z up. BURMISTRZA

 Andrzej Iwanowski

 ZASTĘPCA BURMISTRZA   

PDFOdpowiedzi na pyt. cz. 1.pdf (227,16KB)
PDFOdpowiedzi na pyt. cz. 1- skan.pdf (1,50MB)