Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap- ul. Ujazdowska"

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00214588/01 z dnia 22.02.2024


Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim
– ul. Ujazdowska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim
– ul. Ujazdowska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e553991-d150-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00003073/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap - ul. Ujazdowska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla zadania pn.: Bud. kan. san. i sieci wod. w Zalesiu Śl.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e553991-d150-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja miedzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się droga elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości.
16. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@lesnica.pl ( nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
11) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
11) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap dotyczy ul. Ujazdowskiej.

2. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:
- projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,
- specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
- pomocniczo przedmiar robót,
- udostępnioną przez Zamawiającego wizję lokalną.
3. Zakres przedmiotu zamówienia dla całego zadania:
3.1 Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Zalesie Śląskie, na którą składa się w szczególności:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Jej zadaniem jest przejecie ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych oraz zakładów usługowo-produkcyjnych z terenu miejscowości Zalesie Śląskie. Zgromadzone sanitarne w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym odprowadzone zostaną docelowo za pomocą rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kędzierzyn-Koźle (O/Cisowa), a następnie systemem grawitacyjno-tłocznym miasta Kędzierzyna-Koźla dostarczone na oczyszczalnię ścieków w Kędzierzynie-Koźlu.
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków.

4. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres inwestycji cz. 2:

- sieć kanalizacji sanitarnej: całość kolektora grawitacyjnego K4 obejmująca kolektory K4-1 i K4-2 wraz z wszystkimi przyłączami grawitacyjnymi do nich włączonymi;
- sieć kanalizacji sanitarnej: część kolektora grawitacyjnego K5 obejmująca kolektor K5-2 wraz z wszystkimi przyłączami grawitacyjnymi do niego włączonymi;
- przepompownię ścieków PZ-4 wraz z wyposażeniem i zasilaniem energetycznym oraz zagospodarowaniem terenu;
- rurociąg tłoczny tł.PZ-4 na odcinku od punktu KZPZ-4 do punktu tł. 4.2.

4.1 Charakterystyka cz.2:
- kanały z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielichowych glazurowanych DN200 40kN/m - 592,7m (w tym przewiertem w rurze stalowej 355x10mm – 21,5m);
- kanały sieciowe z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7mm SDR34 SN8 lit - 164,3m (w tym przewiertem w rurze stalowej 273x10mm – 27,0m)
- studnia kanalizacyjna sieciowa 1200mm - 16 szt.;
- studnia kanalizacyjna 425mm inspekcyjna - 1 szt;
- kanały przyłączy (5 szt.) z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7mm SDR34 SN8 lite - 49,1m (w tym przewiertem w rurze stalowej 273x10mm – 22,7m);
- studnia kanalizacyjna 425mm przyłączeniowa - 5 szt;
- rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR11 PN16 90x8,2mm - 61,2m;
- kompletna przepompownia PZ-4 wraz z wyposażeniem

5. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres inwestycji cz. 3:
- budowa sieci wodociągowej : część wodociągu W1.8 na odcinku od punktu W8-7 do W8-9;
- budowa sieci wodociągowej: cały wodociąg W1.8.10h.

5.1 Charakterystyka cz.3:
- rurociągi sieciowe z rur PE100 SDR17 PN10 110x6,6mm - 662,3m (w tym przewiertem w rurze stalowej 219x10mm – 28,5m);
- rurociągi sieciowe z rur PE100 SDR17 PN10 90x5,4mm - 32,8m (w tym przewiertem w rurze stalowej 219x10mm – 12,0m);
- zasuwy odcinające DN100 - 5 szt.
- hydranty nadziemne sieciowe - 6 szt.
Wszystkie prace związane z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową Wykonawca wykona samodzielnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty będzie umowną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować i Zamawiający uzna, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż - 800.000,00 zł. w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania o podobnym charakterze prac (wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej) o wartości min.– 500.000,00 zł. brutto każde. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek. Wykonawca może wykorzystać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wielokrotnie – dla każdej części indywidualnie.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy – uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej bez ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe: na stanowisku kierownika budowy – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, 1086), i innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 - (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);
5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 3 (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);

2) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy – uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży drogowej. Minimalne doświadczenie zawodowe: na stanowisku kierownika budowy – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień).
W/w specjalista musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa
oraz posiadać aktualne zaświadczenie z tej izby.
Musi posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. XIX
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. przedstawienia Zamawiającemu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowo – kontraktowej na kwotę odpowiednio dla każdej części z rozszerzeniem o odpowiedzialność za działania podwykonawcy (w przypadku zatrudnienia podwykonawców);
2. dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu funkcji kierownika budowy,
3. dostarczenia Zamawiającemu aktualnego zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do Izby Inżynierów Budownictwa,
4. dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierownika budowy do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy bez ograniczeń w specjalności odpowiedniej do zakresu robót,
5. przedstawienia kosztorysów ofertowych (odrębne dla każdej części) wraz z zestawieniem nakładów rzeczowych materiałów i sprzętu, oraz tabelę elementów scalonych na realizację zadania zgodnie;
6. dostarczenia harmonogramu rzeczowo – finansowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 13.000,00 PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy zał. nr 6 oraz działem XX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

                                                                                                                                                                                            Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                                                             Andrzej Iwanowski

                                                                                                             ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (154,91KB)
PDFSWZ ul. Ujazdowska - skan.pdf (22,48MB)
PDFSWZ ul. Ujazdowska.pdf (604,78KB)
DOCZałącznik Nr 1- Formularz oferty.doc (151,50KB)
DOCZałącznik Nr 2- Oświadczenie 125.1.doc (133,00KB)
DOCXZałącznik Nr 3- Wykaz robót.docx (109,90KB)
DOCZalacznik Nr 4 - Grupa kapitalowa.doc (125,00KB)
DOCXZałącznik Nr 5 - Zobowiazanie.docx (52,61KB)
PDFZałacznik Nr 6 - Umowa ul. Ujazdowska.pdf (393,98KB)
ZIP04_PB_KK_Tom_II_zal_1_Proj_rurociagu_tlocz.zip (8,58MB)
ZIP05_PB_SO_Tom_I_zal_1A_Proj_sieci.zip (27,47MB)
ZIP06_PB_SO_Tom_I_zal_1B_Proj_sieci_cz.graficzna.zip (17,36MB)
ZIP07_PB_SO_Tom_I_za_2_Dokumentacja_geotechniczna.zip (3,53MB)
ZIP08_PB_SO_Tom_IV_zal_1_Projekt_przylaczy.zip (10,90MB)
ZIP09_PB_SO_Tom_IV_zal_2_Proj_przylaczy_cz_graficzna.zip (12,74MB)
ZIP10_PW_Tom_V_Proj_sieci_i_przylaczy_cz_graficzna.zip (14,25MB)
ZIP11_PW_Tom_V_zal_1A_Proj_sieci_i_przylaczy_cz_opisowa.zip (34,38MB)
ZIP12_PW_Tom_V_zal_3_Projekt_sieci_i_przylaczy_uzgodnienia.zip (3,92MB)
ZIP15_Specyfikacje_techniczne.zip (14,40MB)
ZIPPW - Tom nr VI zał. nr 1 - Projekt przepompowni b. sanit. konstr. drogowa.zip (39,38KB)
ZIPPW - Tom nr VI zał. nr 2 - Projekt przepompowni b.elektryczna.zip (420,67KB)
ZIPPrzedmiar ul. Ujazdowska_Zalesie.zip (2,04MB)