Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu

 

                                                                                                                         Leśnica, 15.02.2024 r.

IK.6722.4.12.2023

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LEŚNICY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa

oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr LIII/343/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 lutego 2024r. do 20 marca 2024r.

Zmiana obejmuje działkę ewidencyjną o numerze 1434.

Projekt wyżej wymienionej zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica w godzinach pracy oraz na stronie internetowej http://bip.lesnica.pl.w zakładce: Akty prawne / gospodarka przestrzenna / plany w opracowaniu.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 29 lutego 2024r. o godz.15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (według stanu prawnego sprzed 24 września 2023r.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Leśnicy lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: um@lesnica.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2024r.  

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica w godzinach pracy. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ww. ustawy należy składać do Burmistrza Leśnicy na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Leśnicy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Leśnicy. Klauzula informacyjna dostępna jest poprzez stronę internetową http://bip.lesnica.pl  w zakładce: dane osobowe.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski 

 

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu.pdf (1,12MB)