Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

 

Leśnica, 2024-02-01

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LIX/385/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,

 

Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy nr 0050.932.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku.

 

Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym  konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w 2024 roku w zakresie prowadzenia warsztatów dla mniejszości niemieckiej oraz innych zespołów i grup artystycznych.

Burmistrz  Leśnicy powołuje komisję konkursową, w celu przeprowadzenia konkursów oraz przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

W skład komisji konkursowej  wchodzą co najmniej trzy osoby wskazane przez Burmistrza oraz jedna osoba reprezentująca organizacje pozarządowe.

Burmistrz Leśnicy powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowej z listy kandydatów zgłoszonych na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, ogłaszanym na 2024 r. mogą być przedstawiciele organizacji, którzy reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie ofert.

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
  3. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Leśnicy.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy dostarczyć do dnia 16 lutego 2024 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz 

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

Załącznik do Ogłoszenia Burmistrza Leśnicy

z dnia 1 lutego 2024 r.

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej

 

Imię i nazwisko kandydata na członka

komisji:

 

Data urodzenia (dd/mm/rrrr):

 

 

Adres zamieszkania:

 

 

Telefon kontaktowy:

 

 

E-mail kontaktowy:

 

 

Kandydat jest przedstawicielem

następujących organizacji pozarządowych/

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

 

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej  w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, który ogłoszony został Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy nr 0050.932.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku.

 

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm. )  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych (Administrator) kandydata na członka komisji konkursowej jest GMINA LEŚNICA ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email .
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email .
  3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe kandydata na członka komisji konkursowej w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z powołaniem komisji konkursowej  przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4. Kandydatowi na członka komisji konkursowej przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
  5. Dane osobowe kandydata na członka komisji konkursowej będą przekazywane odbiorcom danych wyłącznie w przypadku powstania obowiązku prawnego. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia.
  6. Kandydat na członka komisji konkursowej jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niewłaściwie przez Administratora może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Data i czytelny podpis

kandydata na członka          ……..………………………………

komisji konkursowej

 

Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu*:

Pieczęć organizacji/podmiotu*

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Zarządu/

osób upoważnionych

do reprezentacji organizacji/

podmiotu na zewnątrz:

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić/

PDFBurmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.pdf (1,92MB)