Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi cz. 1 dot,„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Raszowej na ul. Pięknej - etap I”

 

Leśnica 29 stycznia 2024 r.

 

ZP.271.3.2024

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Do wszystkich oferentów

Zainteresowanych przetargiem

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na  roboty budowlane pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Raszowej na ul. Pięknej - etap I” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  2024/BZP 00056251/01 z dnia 22.01.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej, gdy wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania  o podobnym charakterze prac (wykonanie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ciśnieniowej)     o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każde?

 

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia rozdział VI pkt 2  ppkt. 4) uzna spełnienie warunków przez wykonawcę  jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania o podobnym charakterze prac (wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej)  o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każde zadanie. Zamawiający uzna każde zadanie o podobnym charakterze czyli wykonanie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ciśnieniowej również.

 

Pytanie 2:

Zgodnie z rozdziałem VI SWZ, pkt. 2.3, Wykonawca musi wykazać że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł,  w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Natomiast zgodnie z rozdziałem VIII SWZ, pkt. 3.3, Wykonawca musi wykazać że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOdpowiedzi na pytania cz. 1 - skan.pdf (955,45KB)
PDFOdpowiedzi na pytania cz. 1.pdf (114,79KB)