Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.932.2024 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.932.2024

BURMISTRZA LEŚNICY

 

z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych 
z
zakresu działalności pożytku publicznego w 2024 r.

 

                Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LIX/385/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2024 roku zadania publicznego w zakresie:

 1. prowadzenia warsztatów dla mniejszości niemieckiej oraz innych zespołów
  i grup artystycznych.

 

§ 2. Otwarte konkursy przeprowadzone zostaną w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na stronie internetowej www.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

                                                                                                         

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050.932.2024 Burmistrza Leśnicy

z dnia 22 stycznia 2024 r.

 

 

 

 

                                                                                              

BURMISTRZ LEŚNICY

ogłasza otwarte konkursy ofert

na wykonanie zadań publicznych w roku 2024

 

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Konkurs ofert dotyczy wsparcia niżej wymienionego zadania:

 1. prowadzenie warsztatów dla mniejszości niemieckiej oraz innych zespołów i grup artystycznych: 25 000,00 zł;

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy
z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie musi być zrealizowane w roku budżetowym 2024, w terminie szczegółowo określonym w umowie.
 2. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 3. Zakres realizacji zadań:

 

 1. Prowadzenie warsztatów dla mniejszości niemieckiej oraz innych zespołów i grup artystycznych:
 1. systematyczne prowadzenie prób z zespołami działającymi na terenie Gminy Leśnica,
 2. promocja dorobku artystycznego poprzez udział zespołów w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych w regionie,
 3. organizacja wyjazdów warsztatowych z zespołami,
 4. poszerzenie istniejącej biblioteki – zakup nut, książek i innych materiałów dydaktycznych,
 5. ochrona i podtrzymywanie tożsamości kulturowej oraz języka mniejszości w grupie wiekowej do 20 lat,
 6. ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych  z realizacją zadania.

 

 1. Termin i warunki składania ofert.
 1. Oferty należy składać według aktualnego wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2052) – załącznik Nr 1 - osobiście lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 14 lutego 2024 r.
 3. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania.
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego ….” Należy wskazać tytuł zadania zgodnie ze składaną ofertą.

Na kopercie musi być adres zwrotny oferenta.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
  1. statut,
  2. stosowne uchwały lub upoważnienia/pełnomocnictwa do podpisywania dokumentacji w imieniu oferenta (należy je złożyć jeśli podpis/podpisy złożone na dokumentacji nie jest/nie są zgodne z zapisami w aktualnym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, wyciągu z ewidencji lub innym rejestrze),
  3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2023 zawierające
   w przypadku zadań dotowanych z budżetu gminy Leśnica informację o ilości osób objętych zadaniem ogółem, w tym osób zameldowanych na terenie gminy Leśnica, a w przypadku jego braku sprawozdanie merytoryczne za rok 2022 wraz z oświadczeniem o przedłożeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2023 w terminie do 31 marca 2024 roku,
  4. oświadczenie o ilości osób, które zostaną objęte dotowanym zadaniem,
   w tym osób zameldowanych na terenie gminy Leśnica.

 

 1. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert.
 1. Termin rozpatrzenia ofert nastąpi do dnia 23 lutego 2024 roku.
 2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Leśnicy w drodze zarządzenia.
 3. Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:
 1. zgodność oferty z warunkami konkursu,
 2. możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
 3. koszty realizacji zadania,
 4.  planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację zadania,
 5.  wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 6. wiarygodność oferenta (dla oferentów spoza gminy Leśnica potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy, na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność),
 7. zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.

 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na wzorze zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 2. W przypadku braków formalnych w złożonej ofercie, oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie oferty musi nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy,
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.lesnica.pl.
 4.  Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 1. Informacje o zadaniach tego samego rodzaju zrealizowanych w 2023 r.

W roku 2023 na wsparcie zadań publicznych objętych otwartym konkursem ofert Burmistrz Leśnicy przekazał:

 1. prowadzenie warsztatów muzycznych, zespołów i grup artystycznych, w tym prowadzonych przez mniejszości narodowe - dotacja w wysokości: 20 000,00 zł;

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.932.2024 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w 2024 r.pdf (2,56MB)