Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.922.2024 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarządzenie Nr 0050.922.2024
Burmistrza Leśnicy

z dnia 5 stycznia 2024 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 35  i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) § 6 Uchwały Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu  oraz  § 1 Uchwały Nr LX/396/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leśnica zarządza się, co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do dzierżawy nieruchomość opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnicy ul. 1 Maja 9 i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.922.2024

Burmistrza Leśnicy

z dnia 5 stycznia 2024 r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości (m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób  jej zagospoda-rowania

Termin zagospod. nieru-chomości

Inf. o przezn. do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Okres  umowy dzierżawy

Wysokość czynszu

 

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

  1.  

Część działki nr 679/2, km 4 , obręb Łąki Kozielskie,
KW nr OP1S/00041309/3

4 m2

Użytek:
Bi – inne tereny zabudowane
(za garażem remizy OSP)

UKI.2 - teren usług kultury i bezpieczeństwa
 

Użytkowanie: pod automatyczne urządzenie służące do nadawania i odbierania przesyłek

Po podpisaniu umowy dzierżawy

Dzierżawa
w drodze bezprzetargowej
§ 1 Uchwały Nr LX/396/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leśnica

Do 10 lat

300,00 zł netto miesię-cznie

Miesię-cznie

 

Zgodnie
z art. 5 ustawy
o gospodarce nieruchomościa-mi

 

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9  i na stronach internetowych urzędu na okres 21 dni

 

PDFZarządzenie Nr 0050.922.2024 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 stycznia 2024.pdf (947,41KB)