Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.920.2024 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 0050.920.2024

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia  4 stycznia  2024 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

 

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344 z późn. zm.)

Z a r z ą d z a m

co następuje

§ 1. 1. Nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.891.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. zbyć w drodze  przetargu ustnego ograniczonego.

      2. Warunki przetargu ograniczonego zawiera ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.    Przetarg ustny ograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy Nr  0050.495.2022 z dnia 2 marca 2022 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn.zm.), który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej z wygrywającym przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz 

(-) Łukasz Jastrzembski 

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Leśnicy Nr 0050.920.2024 
z dnia 4 stycznia  2024 r.

 

BURMISTRZ    LEŚNICY 

 ogłasza I  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

w  obrębie   L E Ś N I C A   

Nieruchomości gruntowych, opisanych w Księdze Wieczystej OP1S/00041528/4 .                                        

Nieruchomości nie posiadają obciążeń.

Lp

Nr ewid.nieruchomości

Pow. Nieruch. w  m2

Opis nieruchomości / Przeznaczenie     w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Cena wywoławcza nieruchomości

       złotych netto

1.

dz. nr 2082/1 km 5

           128

Tereny mieszkaniowe,
2MU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług

8.500,00

2.

dz.nr 2082/2 km 5

           132

Tereny mieszkaniowe,                                  2MU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług

8 800,00

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek  Vat. 23%.

Wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić  na konto Urzędu Miejskiego nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 Bank Spółdzielczy w Leśnicy lub w kasie Urzędu do dnia 06.02.2024 r. do godz.12.00.

P r z e t a r g  odbędzie  się w dniu 09.02.2024 r. o  godz.13.30  w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy  ul.1 Maja 9.

Nieruchomości bedące przedmiotem przetargu położone są pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej. Kształt nieruchomości oraz wielkość uniemożliwiają ich zagospodarowanie jako odrębne nieruchomości, dlatego zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Przetarg jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich obejmujących działki oznaczone numerami:

- dla  poz. 1  działki nr 2083  i 2080 obręb Leśnica

- dla poz. 2  działki nr 2081 i 2080 obręb Leśnica.

 Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest :

- złożenie  do dnia 06.02.2024 r w Urzędzie Miejskim pisemnego  zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z kopią  dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium,

 - przedłożenie dokumentu tożsamości,  stosowne pełnomocnictwo.

W terminie do dnia 08.02.2024 r. zostanie podana  do publicznej wiadomości lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoby ustalone jako nabywcy zostaną zawiadomione o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywcy zobowiązani są zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z przetargu z ważnych  powodów.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pokój nr 103, tel 774639855

PDFZarządzenie Nr 0050.920.2024 B U R M I S T R Z A.pdf (1,28MB)