Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Wykaz głosowań sesji - LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 27 grudnia 2023 . (15:06)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiktor Barteczko, Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Beata Socha, Teresa Kwoczała, Maria
Reinert, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Krzysztof Walusz, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Ryszard Golly, Krzysztof Piechota
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2023 roku. (15:07)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marek Nowak, Roland Reguła, Ryszard Golly, Maria Reinert, Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Zygmunt
Pakosz, Tomasz Sitnik, Rudolf Gajda, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Beata Socha, Ryszard Froń, Wiktor Barteczko
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego. (15:10)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Beata Socha, Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Krzysztof
Piechota, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Maria Reinert
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:15)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Krzysztof Pospieschczyk, Maria Reinert, Ryszard
Froń, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Beata Socha, Wiktor Barteczko
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśnica na 2023 rok. (15:16)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Zygmunt Pakosz, Marek
Nowak, Ryszard Golly, Roland Reguła, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Beata Socha, Wiktor Barteczko
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Gmina Leśnica
Strona 1 - wydrukowano dn 2023-12-28 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśnica na lata 2024-2027.
(15:24)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Roland Reguła, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Marek
Nowak, Teresa Kwoczała, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Ryszard Golly, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok. (15:47)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Golly, Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk,
Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Teodor Wyschka, Beata Socha, Maria Reinert, Marek Nowak
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego. (15:50)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Golly, Marek Nowak, Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Krzysztof
Walusz, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Beata Socha, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (15:54)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Rudolf Gajda,
Zygmunt Pakosz, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Beata Socha, Marek Nowak
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania. (15:56)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała, Beata Socha,
Roland Reguła, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Rudolf Gajda, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Marek Nowak
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Gmina Leśnica
Strona 2 - wydrukowano dn 2023-12-28 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leśnica. (15:59)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiktor Barteczko, Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda,
Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Marek Nowak, Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Beata Socha, Ryszard Golly
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Góra
Świętej Anny". (16:03)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiktor Barteczko, Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Teresa
Kwoczała, Ryszard Froń, Ryszard Golly, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Beata Socha, Maria Reinert, Krzysztof Piechota
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
 

PDFWyniki głosowań imiennych przeprowadzonych na LX Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 27 grudnia 2023 r.pdf (31,47KB)