Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot konsultacji i podstawa prawna

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica. Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.). Konsultacje społeczne miały na celu poznanie opinii mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica.

1.2 Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach

Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy oraz wszystkie działające na obszarze gminy podmioty społeczno-gospodarcze, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, interesariusze rewitalizacji wymienieni w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji.

1.3 Termin konsultacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnicy przeprowadzono w terminie od dnia 17 listopada 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku.

1.4 Forma i tryb konsultacji

Informacja o konsultacjach społecznych rozpowszechniana była poprzez: stronę internetową gminy, Biuletyn Informacji Publicznej, lokalną prasę, wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym dokumentem poddanym konsultacjom i w siedzibie zamawiającego. Konsultacje były przeprowadzone w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lesnica_formularz_uwag_or_oz
  • spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 15:00  Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.). W spotkaniu udział wzięły 3 osoby. Na spotkaniu przedstawiono projekt konsultowanej uchwały oraz wnioski z przeprowadzonej diagnozy. W ramach spotkania zgłoszono chęć zmiany w uzasadnieniu do konsultowanej uchwały okresu obowiązywania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
  • wypełnienia formularza ankiety w wersji papierowej lub elektronicznej dostępnej pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lesnica_ankieta_or_oz   .

 

Uwagi i opinie do projektu uchwały w formie wypełnionego formularza konsultacyjnego można było składać w okresie trwania konsultacji tj. terminie od 17 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ;
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
  • osobiście Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, w godzinach pracy Urzędu;
  • poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lesnica_formularz_uwag_or_oz
  • podczas otwartego spotkania konsultacyjnego.

2. Przebieg konsultacji

Zasady, tryb i termin przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica określa Zarządzenie nr 0050.892.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 14.11.2023 r. 

Akcja informacyjna na temat konsultacji prowadzona była za pomocą następujących kanałów informacyjnych:

a) tablice informacyjne urzędu,

b) oficjalny serwis internetowy, tj. www.lesnica.pl;,

c) Biuletyn Informacji Publicznej, tj. www.bip.lesnica.pl,

d) przekazanie informacji do gazety „O!POLSKA”,

e) rozwieszenia plakatów informacyjnych na słupach ogłoszeniowych,

 

Konsultacje społeczne prowadzone były od dnia 17 listopada 2023 roku do dnia 22 grudnia 2023 roku.

W ramach prowadzonej ankiety na temat zaproponowanego obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica wpłynęły 45 formularze z opiniami i propozycjami rozwoju ww. obszaru. Wnioski w nich zawarte znajdą odzwierciedlenie w diagnozie pogłębionej obszaru rewitalizacji.

2.1 Uwagi zgłaszane

WNIOSKI, UWAGI I OPINIE W SPRAWIE

WYZNACZENIA OBSZARU

ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU

REWITALIZACJI

ODNIESIENIE

Podmiot zgłaszający: Gmina Leśnica

Uwaga:

Gmina Leśnica składa wniosek, aby zmienić w uzasadnieniu do uchwały oraz diagnozie delimitacyjnej termin obowiązywania GPR na lata 2024-2033.

Uzasadnienie:

Przez wydłużenie okresu obowiązywania GPR będzie istniała możliwość ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych z programów unijnych i krajowych przez dłuższy okres.

Uwaga uwzględniona.

PDFDiagnoza delimitacyjna.pdf (3,91MB)

PDFRaport z konsultacji społecznych.pdf (365,58KB)