Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 27.12.2023, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2023 roku.

  PDFProjekt protokołu nr LIX_23 z dnia 27 listopada 2023 roku.pdf (248,87KB)

 3. 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w.pdf (253,10KB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,92MB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśnica na 2023 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśnica na 2023.pdf (1,26MB)

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśnica na lata 2024-2027.

  PDFProjekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśnica na lata 2024-2027.pdf (4,09MB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok:
  1. a. odczytanie projektu uchwały budżetowej;

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024.pdf (6,45MB)

  2. b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej;
  3. c. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji;
  4. d. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji;
  5. e. dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu;
  6. f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (252,17KB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

  PDFProjekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy.pdf (189,79KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.

  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w.pdf (183,99KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leśnica.pdf (178,00KB)

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Góra Świętej Anny".

  PDFProjekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie w...pdf (330,45KB)

 13. 13. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych na rok 2024.
 14. 14. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. 15. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 16. 16. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. 18. Zamknięcie sesji.