Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania nt.: Zad. nr 1: „Modernizacja drogi gm. nr 105932 O ul. Słow. w Raszowej” Zad. nr 2: „Remont drogi leśnej relacji Raszowa – Januszkowice poł. na gruntach miej. Kędz.-Koźle ob. Kłodnica, dział. nr 2723”

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 5.12.2023 nr 2023/BZP 00532213/01

 

Roboty budowlane
Zad. nr 1: „Modernizacja drogi gm. nr 105932 O ul. Słow. w Raszowej”
Zad. nr 2: „Remont drogi leśnej relacji Raszowa – Januszkowice poł. na gruntach miej. Kędz.-Koźle ob. Kłodnica, dział. nr 2723”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d056e119-6bf8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7560004652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moniuszki 7

1.5.2.) Miejscowość: Strzelce Opolskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 46 13 485

1.5.8.) Numer faksu: +48 77 46 13 642

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strzelce@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strzelce-opolskie.katowice.lasy.gov.pl/nadlesnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zad. nr 1: „Modernizacja drogi gm. nr 105932 O ul. Słow. w Raszowej”
Zad. nr 2: „Remont drogi leśnej relacji Raszowa – Januszkowice poł. na gruntach miej. Kędz.-Koźle ob. Kłodnica, dział. nr 2723”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d056e119-6bf8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521418/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Zad. nr 1: Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słow. w Raszowej Zad. nr 2: Remont drogi leśnej rel. Raszowa – Januszkowice poł. na gruntach miejs. Kędz-K. obrębu Kłodnica, działka nr 2723

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00445445

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: „Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej”.


1. Zadanie ma być wykonane zgodnie z:
1) zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 11.07.2023 roku,
2) z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a załączony przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy,
3) zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu z 11.07.2023r.

2. Przedmiotem zadania są:
1) roboty rozbiórkowe
2) wykonanie koryta pod konstrukcję drogi
3) wykonanie warstwy odsączającej
4) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
5) montaż krawężników na ławie betonowej
6) wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni
7) montaż oznakowania pionowego
8) roboty porządkowe
Zadania zapisane w pkt 4) i 6) wykonane zostaną samodzielnie przez Wykonawcę.

3. Parametry inwestycji:
1) Długość – 343,86 m
2) Szerokość drogi - 4,00 m
3) Spadek poprzeczny 2%

4. Konstrukcja drogi odcinek km0+0,00 – km0+343,86
1) warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S - 4 cm
2) warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W - 5 cm
3) podbudowa z kruszywa kamiennego w/g 0/31,5 mm - 10 cm
4) podbudowa z kruszywa kamiennego w/d 31,5/63 mm - 20 cm
5) warstwa odsączająca z pospółki - 10 cm
5. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
1) obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej
z włączeniem do zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach opolskich oraz w wersji elektronicznej C-Geo ( wersja wektorowa),
2) oznakowanie robót,
3) koszt recyklingu materiałów z rozbiórki,
4) koszt składowania odpadów na wysypisku śmieci.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.5.) Wartość części: 525000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: „Remont drogi leśnej relacji Raszowa – Januszkowice położonej na gruntach miejscowości Kędzierzyn-Koźle obrębu Kłodnica, działka nr 2723”.

1. Zadanie ma być wykonane zgodnie
1) ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 25.08.2023 roku,
2) z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a załączony przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy,
3) z projektem wykonawczym.


2. Przedmiotem zadania są:
1) roboty rozbiórkowe
2) wykonanie koryta pod konstrukcję drogi
3) wykonanie warstwy odsączającej
4) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
5) montaż krawężników na ławie betonowej
6) wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni
7) roboty porządkowe

Zadania zapisane w pkt 4) i 6) wykonane zostaną samodzielnie przez Wykonawcę.

3. Parametry inwestycji:
1) Długość – 275,34 m
2) Szerokość drogi - 4,00 m
3) Spadek poprzeczny 2%

4. Konstrukcja drogi odcinek km0+0,00 – km0+275,34
1) warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S - 4 cm
2) warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W - 5 cm
3) podbudowa z kruszywa kamiennego w/g 0/31,5 mm - 10 cm
4) podbudowa z kruszywa kamiennego w/d 31,5/63 mm - 20 cm
5) warstwa odsączająca z pospółki - 10 cm

Dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2:

5. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
1) obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej
z włączeniem do zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach opolskich oraz w wersji elektronicznej C-Geo ( wersja wektorowa),
2) oznakowanie robót,
3) koszt recyklingu materiałów z rozbiórki,
4) koszt składowania odpadów na wysypisku śmieci.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.5.) Wartość części: 369721,86 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 510667,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 615000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 510667,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6391005245

7.3.3) Ulica: Adamczyka 12

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 510667,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 376882,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 453870,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 376882,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Remontowo Budowlana Jery Bandurski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6390007940

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 1

7.3.4) Miejscowość: Kuźnia Raciborska

7.3.5) Kod pocztowy: 47-420

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 376882,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (100,27KB)
PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (107,74KB)