Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Wykaz głosowań sesji - LIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy
Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad LIX Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 27 listopada 2023 r. (15:05)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marek Nowak, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Beata Socha, Rudolf Gajda, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Wiktor
Barteczko, Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Krzysztof Pospieschczyk, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 października 2023 roku. (15:06)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Krzysztof Pospieschczyk, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik, Maria
Reinert, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Beata Socha, Ryszard Golly, Krzysztof Piechota, Teresa Kwoczała
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego. (15:09)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Ryszard Froń, Roland Reguła, Wiktor
Barteczko, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Marek Nowak, Beata Socha, Ryszard Golly
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:17)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Ryszard Golly, Maria Reinert, Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, Krzysztof
Piechota, Marek Nowak, Teresa Kwoczała, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Beata Socha, Wiktor Barteczko
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2023 rok. (15:18)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk,
Ryszard Froń, Marek Nowak, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Beata Socha
Gmina Leśnica
Strona 1 - wydrukowano dn 2023-11-28 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. (15:20)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Ryszard Golly, Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Wiktor Barteczko,
Krzysztof Piechota, Marek Nowak, Ryszard Froń, Roland Reguła, Beata Socha, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. (15:22)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Ryszard Froń, Zygmunt
Pakosz, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Rudolf Gajda, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (15:25)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Ryszard Golly, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Maria
Reinert, Roland Reguła, Beata Socha, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Glosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania. (15:27)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Marek Nowak, Ryszard Froń, Roland
Reguła, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Beata Socha, Wiktor Barteczko
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za
wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów. (15:32)
Wyniki imienne:
Gmina Leśnica
Strona 2 - wydrukowano dn 2023-11-28 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica
ZA (14)
Ryszard Golly, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, Ryszard Froń, Krzysztof Pospieschczyk, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Tomasz
Sitnik, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Beata Socha, Wiktor Barteczko, Marek Nowak
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Leśnica. (15:35)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Krzysztof Pospieschczyk, Maria Reinert, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Zygmunt
Pakosz, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Roland Reguła, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość. (15:38)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Roland Reguła, Maria
Reinert, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Beata Socha, Wiktor Barteczko
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. (15:41)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marek Nowak, Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Rudolf Gajda,
Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/362/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28
sierpnia 2023 r. w spawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica. (15:46)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Ryszard Golly, Marek Nowak, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Ryszard
Froń, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Leśnica w Zgromadzeniu Związku
Międzygminnego „Czysty Region”. (15:49)
Gmina Leśnica
Strona 3 - wydrukowano dn 2023-11-28 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica
Wyniki imienne:
ZA (14)
Roland Reguła, Ryszard Golly, Krzysztof Pospieschczyk, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Ryszard
Froń, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Beata Socha
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Krzysztof Walusz
Gmina Leśnica
Strona 4 - wydrukowano dn 2023-11-28 z systemu Rada365 prowadzonego przez Gmina Leśnica

PDFWyniki głosowań imiennych przeprowadzonych na LIX Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 27 listopada 2023 r.pdf (36,35KB)