Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej

Leśnica,  dnia 27 listopada 2023r.

 

ZP.6220.1.2023 

 

 

  OBWIESZCZENIE

 

                Na podstawie art. 10, art. 35, art. 36, art. 49 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz   art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) dalej ustawa ooś, postanawiam przedłużyć termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury w zakładzie w Krasowej”  planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach  o numerach: 9,10 i 11/2 w miejscowości Krasowa  przy ul. Przemysłowej 5 , obręb ewidencyjny Krasowa, do dnia 29 lutego 2024r.

UZASADNIENIE

 W związku z przedłożeniem przez IZOBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Leśna 4, 47-150 Łąki Kozielskie, reprezentowanym przez Pełnomocnika Pana Romana Gałońskiego, Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury  w zakładzie w Krasowej”, w oparciu o art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ooś wystąpiono do:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich

o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

W związku z oczekiwaniem na opinię z w/w organów postanowiono jak  w sentencji.

POUCZENIE

 

        Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym, w art. 35 Kpa stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu prowadzącego postepowanie.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

Otrzymują :

  1. Izobud Sp. zo.o. – do rąk Pełnomocnika – Roman Gałoński PDU „Ochrona Środowiska”, ul. Szkolna 15,  47-225 Kędzierzyn – Koźle,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
  3. a/a

PDFObwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy - 29.02.2024.pdf (167,10KB)
PDFObwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy - 29.02.2024.pdf- skan.pdf (380,81KB)