Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 27.11.2023, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 października 2023 roku.

  PDFProjekt protokołu nr LVIII_23 z dnia 30 października 2023 roku.pdf (243,01KB)

 3. 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w.pdf (253,22KB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,92MB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2023 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i.pdf (2,65MB)

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (190,62KB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (218,50KB)

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

  PDFProjekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w.pdf (185,44KB)

 9. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.

  PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwałę w.pdf (182,07KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów.

  PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwałę w.pdf (183,83KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i.pdf (29,94MB)

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.pdf (179,16KB)

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z.pdf (448,37KB)

 14. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/362/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 sierpnia 2023 r. w spawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI_362_23 Rady Miejskiej w.pdf (180,59KB)

 15. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Leśnica w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

  PDFProjekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Leśnica w.pdf (179,60KB)

 16. 16. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 17. 17. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. 18. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 19. 19. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 20. 20. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 21. 21. Zamknięcie sesji.