Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Leśnicy nr ZP.6220.1.2023 z dnia 15.11.2023 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.:„Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury w zakładzie w Krasowej”

Leśnica, dnia 15 listopada 2023r.

 

 

ZP.6220.1.2023

Obwieszczenie

Zgodnie  art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dna 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023r., poz. 775 ) dalej Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023r., poz. 1094) dalej ustawa ooś

zawiadamiam

że w związku z przedłożeniem przez IZOBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Leśna 4, 47-150 Łąki Kozielskie, reprezentowanym przez Pełnomocnika Pana Romana Gałońskiego, Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury  w zakładzie w Krasowej”, w oparciu o art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ooś wystąpiono do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich

o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

                W związku z powyższym zawiadamiam, wszystkie strony tego postępowania, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa maja one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postepowania. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy. W myśl z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

                Strony, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny, mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, pokój 112a, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu ( po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu), aż do dnia zakończenia postępowania dowodowego w sprawie.

                Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Leśnica, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Leśnica, w sołectwie Krasowa oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Otrzymują :

  1. Izobud Sp. z o.o. – do rąk Pełnomocnika – Roman Gałoński PDU „Ochrona Środowiska”, ul. Szkolna 15,  47-225 Kędzierzyn – Koźle,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
  3. a/a

 

Sprawę prowadzi Danuta John, tel.(077) 463-98-59 lub 461-52-81 wew.49, (pok. 12A).

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

 

 

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych podanych w związku ze złożeniem wniosku oraz uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym jest Burmistrz Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, um@lesnica.pl, tel. +48 77 461 52 81, zwany dalej Administratorem.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych i realizacji swoich praw pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres email: iod@lesnica.pl.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu wykonania obowiązku prawnego, tj. rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez czas trwania postępowania, do którego dane zostały pozyskane, a w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych organów gminy.

Obowiązek podania danych i ich zakres wynika z ustawy o ochronie osób i mienia oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Podanie danych jest niezbędne w celu  przeprowadzenia postępowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

PDFObwieszczenie Burmistrza Leśnicy nr ZP.6220.1.2023 z dnia 15.11.2023 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - skan.pdf (747,55KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Leśnicy nr ZP.6220.1.2023 z dnia 15.11.2023 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.pdf (143,49KB)