Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.888.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Zarządzenie Nr 0050.888.2023

Burmistrza Leśnicy

z dnia 7 listopada 2023 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

 

            Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr L/297/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Op. Nr 124, poz. 1392) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od dnia 10 listopada do 17 listopada 2023 roku.
 2. Opinie można składać z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 3. Informacja o podjęciu konsultacji zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.
 4. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Stanowisko Pracy do Spraw Kultury.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

                                                                                        Burmistrz Leśnicy

      (-) Łukasz Jastrzembski 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.888.2023

Burmistrza Leśnicy z dnia 7 października 2023 r.

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr ……..

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 listopada 2023 r.

 

 

 

 

 

Projekt

 

 

Program współpracy Gminy Leśnica  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Program współpracy określa formy, zasady, zakres współpracy z organizacjami, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy finansowej na działalność publiczną.
 2. Ilekroć w niniejszym „Programie” jest mowa o:
 1. programie - należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”;
 2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571);
 3. organizacjach - należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 ustawy;
 4. konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

 

§ 2

Cele współpracy

 1. Cel główny:

Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi.

 1. Cele szczegółowe:
 1. promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców gminy Leśnica,
 2. promocja działalności organizacji pozarządowych,
 3. poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
 4. coraz lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających na terenie gminy Leśnica,
 5. wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych.

 

§ 3

Zasady współpracy

Współpraca Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na zasadach:

 1. pomocniczości i suwerenności stron - szanując swoją autonomię Gmina Leśnica i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa, samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym
  w niezbędnym zakresie, uzasadnionymi potrzebami wspólnoty samorządowej,
 2. partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
 3. efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
 4. uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań,
 5. jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

 

§ 4

Przedmiot współpracy

1. Przedmiotem współpracy Gminy Leśnica z organizacjami są:

 1. ustawowe zadania własne;
 2. zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy;
 3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Priorytety oraz zadania realizowane w formie współpracy finansowej i pozafinansowej w poszczególnych obszarach przedstawione zostały w § 6 Programu.

 

§ 5

Formy współpracy

 1. Współpraca Gminy Leśnica o charakterze finansowym może odbywać się w formach:
 1. powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
 2. wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
 1. Współpraca pozafinansowa Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi w szczególności może polegać na:
 1. działaniach informacyjnych realizowanych poprzez:
 • publikowanie na stronie internetowej gminy ważnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez miasto, jak i przez organizacje pozarządowe,
 • przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych
  lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,
 • tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym,
 • organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych, jako formy wymiany informacji na temat podejmowanych działań, możliwości wymiany doświadczeń
  i spostrzeżeń, nawiązywania współpracy i koordynacji podejmowanych działań,
 • zamieszczanie przez organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań publicznych we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych zapisu o sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Gminę Leśnica.
 1. organizacyjnej, realizowanej poprzez:
 • prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych,
 • inicjowanie realizacji zadań publicznych,
 • udzielanie przez Burmistrza Leśnicy  patronatów, opinii, rekomendacji, itp.,
 1. szkoleniowej, realizowanej poprzez:
 • inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,
 • angażowanie organizacji pozarządowych w wymianę doświadczeń i prezentacji osiągnięć.

 

 

§ 6

Priorytety w realizacji zadań publicznych

1. Gmina Leśnica współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Na rok 2024 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów,
 2. pomoc społeczna,
 3. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w podeszłym wieku, integracja tych osób ze środowiskiem,
 4. wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie rozwoju grup artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych,
 5. pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom z ich otoczenia,
 6. promocja i ochrona zdrowia,
 7. wspieranie aktywności różnorodnych grup społecznych, w tym mniejszości narodowych.

 

§ 7

Finansowanie Programu

 1. Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy Leśnica.
 2. Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2024 planuje się przeznaczyć kwotę 366 000,00 złotych, słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych.
 3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.
 4. Przekazanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego.

 

§ 8

Okres realizacji Programu

Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

§ 9

Sposób i ocena realizacji Programu

 1. Referaty, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na:
 1. podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 2. udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczących współpracy z organizacjami;
 1. Głównym koordynatorem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest Stanowisko Pracy do Spraw Kultury.
 2. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
 1. liczby ofert, które wpłynęły od organizacji;
 2. liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych
 3. wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Leśnica organizacjom na realizację zadań publicznych;
 4. liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez organizacje;
 5. stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w Programie.

 

§ 10

Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. utworzony został na bazie projektu programu, który skierowano do konsultacji w formie wyrażenia przez organizacje pisemnej opinii o projekcie współpracy.

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji zamieszczona została na stronie internetowej www.lesnica.pl  i bip.lesnica.pl w dniu 7 listopada 2023 r. W dniach od 10 do 17 listopada  2023 r. organizacje mogły wyrażać pisemną opinię do projektu współpracy.

W ww. terminie złożono  ……… pisemnych opinii / W ww. terminie nie złożono żadnych pisemnych opinii.

 

§ 11

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 1. Burmistrz w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji. Wyboru ofert dokona Burmistrz.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą co najmniej trzy osoby wskazane przez Burmistrza oraz jedna osoba reprezentująca organizacje pozarządowe nie biorące udziału w konkursie.
 3. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane
  z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.
 4. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.
 5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.
 6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 7. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatne.
 8. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
 1. formalna weryfikacja złożonych ofert,
 2. merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne,
 3. propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
 1. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy Gminy Leśnica  z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy.
 2. Zmiany w programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.888.2023

                                                                                                              Burmistrza Leśnicy z dnia 7 listopada 2023 r.

 

 

PRZYKŁADOWY FORMULARZ OPINII

 

 

 

Przedmiot konsultacji:

Projekt „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

 

 

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały:

od dnia  10 listopada do dnia  17 listopada 2023 r.

 

Nazwa organizacji wnoszącej opinię:

 

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Opinie (uwagi) organizacji do projektu programu współpracy:

 

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

 

 

Leśnica, dnia ………….                                     ……………………………………..

                                                                                       (imię, nazwisko, funkcja i podpis przedstawiciela

organizacji pozarządowej)

 

PDFZarządzenie Nr 0050.888.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 lis. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Leśnica z.pdf (4,01MB)