Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica

Leśnica, 24 października 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LEŚNICY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Leśnica

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Leśnicy

Uchwały Nr LVII/367/23 z dnia 21 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica. Obszar objęty zmianą planu stanowią cztery fragmenty miasta Leśnica oznaczone na załącznikach do uchwały, w tym:

  1. teren nr 1 - zlokalizowany w rejonie ul. Żyrowskiej;
  2. teren nr 2 - zlokalizowany w rejonie ul. Dworcowej;
  3. teren nr 3 - zlokalizowany przy ul. Brzegowej, stanowiący działkę ewid. nr 2015,
  4. teren nr 4 - zlokalizowany przy ul. 1 Maja, stanowiący działkę ewid. nr 1230.

Uchwała oraz załączniki graficzne są dostępne na stronie internetowej: http://bip.lesnica.pl (Menu BIP - AKTY PRAWNE - Uchwały Rady Miejskiej).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przedmiotowej zmiany planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2023 r.  Wnioski należy składać do Burmistrza Leśnicy, na piśmie, w następujący sposób:

  • w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica,
  • drogą elektroniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez ePUAP lub na adres e-mail: , opatrzone tematem: „Wniosek do zmiany mpzp Leśnica”.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Podanie danych wnioskodawcy jest obowiązkowe. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Leśnicy.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu w/w zmiany planu miejscowego wymagającego udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Z dostępną na danym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, w godzinach pracy urzędu. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy do opracowywanego dokumentu można składać uwagi i wnioski we wskazanym wyżej terminie. 

Informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Leśnicy. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leśnica https://bip.lesnica.pl w zakładce: dane osobowe, oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Leśnicy danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Burmistrz Leśnicy

Łukasz Jastrzembski

 

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica.pdf (980,07KB)

XMLAPP-1 zmiana mpzp Leśnica - przystąpienie.xml (6,75KB)

PDFUCHWAŁA NR LVII36723 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica.PDF (1,07MB)

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica.pdf (1,54MB)