Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia dot.:„Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury w zakładzie w Krasowej”

Leśnica, dnia 19 października 2023r.

 

 

ZP.6220.1.2023

 

 

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

 

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 10 §1 ustawy z dna 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023r., poz. 775 ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023r., poz. 1094)

 

zawiadamiam

 

że w toku postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury   w zakładzie w Krasowej”, Burmistrz Leśnicy w dniu 19 października 2023r. wydał postanowienie nr ZP.6220.1.2023 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Z treścią ww. postanowienia oraz ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie, w tym z:

  • opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZZŚ.3.4901.145.2023.MO z dnia 18.09.2023r. (data wpływu 20.09.2023r.);
  • opinią sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich  nr NZ.9022.4.19.2023.AS z dnia 11.08.2023r. (data wpływu 14.08.2023r.);
  • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.274.2023.PK.2 z dnia 25.08.2023r.;

można zapoznać się  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, pokój 112a, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu ( po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

                Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Opolu w terminie 7 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Leśnicy.

                Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

                Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Leśnica, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Leśnica, w sołectwie Krasowa oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Z up. Burmistrza

           Andrzej Iwanowski

      ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

Otrzymują :

  1. Izobud Sp. zo.o. – do rąk Pełnomocnika – Roman Gałoński PDU „Ochrona Środowiska”, ul. Szkolna 15,  47-225 Kędzierzyn – Koźle,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
  3. a/a

 

Sprawę prowadzi Danuta John, tel.(077) 463-98-59 lub 461-52-81 wew.49, (pok. 12A).

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia - skan.pdf (422,05KB)
PDFPostanowienie o ustalenie zakresu raportu dot. „Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury w zakładzie w Krasowej”.pdf (419,14KB)
PDFPostanowienie o ustaleniu zakresu raportu dot.„Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury w zakładzie w Krasowej” - skan.pdf (5,28MB)