Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postepowania nt.:" Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji".

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00437894/01 z dnia 11.10.2023
Roboty budowlane
Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c2f26e1-374a-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c2f26e1-374a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521418/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00351387

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji.

Zadanie ma zostać wykonane zgodnie z:
1) projektem budowlany zatwierdzonym 29.03.2023r. i pozwoleniem na budowę – decyzja nr 84/2023,
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a załączone przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy,
3) projektem technicznym

1. Zadanie obejmuje następujący zakres robót:
1) przebudowę część starego budynku remizy OSP z przeznaczeniem na posterunek policji oraz w nowym budynku remizy - adaptacja części korytarza na I piętrze na kuchnię,
2) wykonanie termomodernizacji obydwu budynków, wykonanie miejsc parkingowych,
3) wykonanie elewacji,
4) wykonanie zagospodarowania terenu,
5) roboty budowane wewnątrz budynku, roboty rozbiórkowe,
6) instalacje sanitarne, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne,
7) instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, wymiana przyłącza wody,
8) zebranie gruzu i odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania.

2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
1) kompleksową obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjna powykonawczą,
2) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
3) organizację i oznakowanie budowy,
4) zapewnienie dojazdu do innych obiektów posesji w czasie prowadzenia robót,
5) remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach,
6) powstałe odpady, w tym wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom pnie, korzenie karpiny itp. należy bez zbędnej zwłoki wywozić na składowisko odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów,
7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1298142,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2093460,0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1298142,0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Wielobranżowa Budownictwo Produkcja Handel "RAJBUD"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561002626

7.3.3) Ulica: Krasowska 3

7.3.4) Miejscowość: Leśnica

7.3.5) Kod pocztowy: 47-150

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1298142,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (68,38KB)