Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.859.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarządzenie Nr 0050.859.2023
Burmistrza Leśnicy

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn zm.), art. 35  i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr LVI/363/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśnica zarządza się, co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do dzierżawy nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnicy ul. 1 Maja 9 i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.859.2023

Burmistrza Leśnicy

z dnia 25 września 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób  jej zagospoda-rowania

Termin zagospod. nieru-chomości

Inf. o przezn. do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Okres  umowy dzierżawy

Wysokość czynszu

 

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

1

 

Część działki nr 1357, km 7, obręb Raszowa, KW nr OP1S/00057027/7

Działka nr 1328, km 7, obręb Raszowa, KW nr OP1S/00057027/7

11,7656


0,7500

Użytek:
RIVb – Grunty orne

Użytek: RIVb - grunty orne

19.RP/RZ2 – tereny upraw polowych, łąk i pastwisk19.RP/RZ2 - tereny upraw polowych, łąk i pastwisk
 

 

 

 

 

Użytkowanie:

z przeznaczeniem pod odnawialne źródła energii

Po podpisaniu umowy dzierżawy

Dzierżawa
w drodze bezprzetargowej
(Uchwała
Nr LVI/363/23 Rady Miejskiej
w Leśnicy z dnia 28.08.2023 r.)

Do 34 lat

 

- od dnia zawarcia umowy do czasu rozpoczęcia budowy (do 2 lat od zmiany MPZP) 100,00 zł netto/1 rok,

- od dnia rozpoczęcia budowy Elektrowni Słonecznej, nie później jednak niż od dnia następującego po upływie  2 lat od dnia wejścia w życie MPZP 18.000,00 zł netto/rok/ha

- od dnia rozpoczęcia budowy Magazynu Energii do dnia wygaśnięcia umowy 60.000,00 zł netto/rok/ha

Do czasu rozpoczęcia budowy (max. 2 lata od zmiany MPZP) roczny,
po upływie powyższego terminu miesięczny

Zgodnie
z art. 5 ustawy
o gospodarce nieruchomościa-mi

 

 


Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9  i na stronach internetowych urzędu na okres 21 dni.

 

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.859.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie najem dzierżawę lub użyczenie.pdf (156,83KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.859.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie najem dzierżawę lub użyczenie - skan.pdf (978,26KB)