Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/157/05 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Leśnica


         UCHWAŁA Nr XXX/157/05

                                      Rady Miejskiej w Leśnicy

         z dnia  07 marca 2005 r.

 

 

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Leśnica”

 

 

            Na podstawie art.  18 ust.1 ustawy  z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62 poz.627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r.,       Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 233, poz.1957 i  Nr 153, poz. 1271,             z 2003 r., Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721 i poz. 717, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz. 1693,  Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 ,  z 2004 r.  Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875,   Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz. 1263,  Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2784 )  w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach        (Dz. U. Nr 62 , poz. 628,  z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i  Nr 199, poz. 1671,        z 2003 r. , Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r  Nr 96,  poz. 959, Nr 116 poz. 1208 i Nr 191,  poz. 1956  )  po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Opolskiego i Zarząd Powiatu  Strzeleckiego, Rada Miejska w Leśnicy uchwala , co następuje:

 

 § 1. Uchwala się „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Leśnica”  ,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                    w Leśnicy

                                                                                                  mgr inż. Ryszard Froń

 

 

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Leśnica, jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Leśnicy , w Referacie Gospodarki Komunalnej – pok. nr 118
informację wytworzył(a): Rozalia Mnich
za treść odpowiada: Andrzej Jęczmienny
data wytworzenia: 07.03.2005 r.