Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/159/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego.


 

UCHWAŁA Nr XXX/159/05

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 7 marca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) uchwala się,  co następuje:

 

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XI/54/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego (w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXVI/135/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 listopada 2004 r.) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                        w Leśnicy

                                                                                      mgr inż. Ryszard Frońinformację wytworzył(a): Andrzej Kosubek
za treść odpowiada: Małgorzata Urbańczyk
data wytworzenia: 07.03.2005 r.


XLSZałącznik do nr 159.xls (120,50KB)