Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/155/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określ. wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, za godziny ponadwym., zastępstwa oraz nagrody i inne świadcz. w placówkach w 2005 rUCHWAŁA Nr XXX/155/05

                                                Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 7 marca 2005r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica w roku 2005

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 71) oraz § 7, § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1

 

Ustala się dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica w roku 2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                       § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr XXII/140/2000 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 października 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

                                                                       § 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2005r.         

 

 

                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                       w Leśnicy

                                                                                       mgr inż. Ryszard Frońinformację wytworzył(a): Agnieszka Nowak
za treść odpowiada: Agnieszka Nowak
data wytworzenia: 07.03.2005 r.


DOCZałącznik do uchwały Nr XXX.doc (111,00KB)