Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert i zmiana terminu związania ofertą dot.„Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji”.

Leśnica, 04 września 2023 r.

 

ZP.271.9.2023

 

 

 

 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert i zmiana terminu związania ofertą

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji”.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 4   ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

 

Rozdział IV TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

BYŁO:

 1. Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.10.2023r. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez  wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

JEST:

 

 1. Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.10.2023r. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez  wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Rozdział V SKŁADANIE I OTWARCIA OFERT

BYŁO:

 1. Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
 2. Termin składania ofert: 05.09.2023r. do  godz. 10:00
 3. Termin otwarcia ofert: 05.09.2023r. godz. 11:00.
 4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
 5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o:
  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

 

JEST:

 1. Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
 2. Termin składania ofert: 14.09.2023r. do  godz. 10:00
 3. Termin otwarcia ofert: 14.09.2023r. godz. 11:00.
 4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
 5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o:
  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Załączniki:

 1. SWZ – zaktualizowana.

Burmistrz

               (-) Łukasz Jastrzembski     

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (36,64KB)
PDFZmiana terminu składania otwarcia i związania z ofertą.pdf (133,08KB)
PDFSWZ - aktualizacja. 04.09.2023pdf.pdf (480,60KB)
PDFZmiana terminu składania otwarcia i związania z ofertą .pdf skan.pdf (130,30KB)