Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi część 1 - dot.: „Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji”

                                                                                         

 

Leśnica, 30 sierpnia 2023 r.

 

ZP.271.9.2023

 

Do wszystkich oferentów

zainteresowanych przetargiem

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W SWZ i w projekcie umowy mowa jest o projektach wykonawczych. Zamawiający nie załączył takowych. Proszę o udostępnienie dokumentacji w postaci PW. Dokumentacja nie zawiera projektów wykonawczych, lecz projekty techniczne.

Odpowiedź:

Dokumentacja zawiera tylko projekt techniczny. W projekcie umowy  zał. nr 6 do SWZ w § 2 ust 1 pkt.3 oraz w SWZ  - błędnie wpisano: „projekt wykonawczy”.

Zamawiający dostosuje  SWZ oraz projekt umowy - zał. nr 6 do SWZ do w/w zmian.

Pytanie 2:

Z udostępnionej dokumentacji projektowej nie wynika jakie dokładnie prace są do wykonania w zakresie wieży. Proszę o określenie tych robót (docieplenie, wymiana pokrycia, wymiana/ remont barier, montaż/ demontaż anteny i syreny, orynnowanie, montaż demontaż drabiny).

Prace zostały ujęte w zaktualizowanym i dołączonym przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Na wieży należy wymienić drzwi prowadzące do wieży, uzupełnić tynk zewnętrzny, pomalować elewację, pomalować balustradę i drabinę oraz przeprowadzić konserwację pokrycia dachu.

Pytanie 3:

Czy należy wymieniać drzwi stalowe prowadzące z wieży na połać dachową? Na rysunku A/04 nie zaznaczono tych drzwi do wymiany.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót należy wymienić drzwi stalowe prowadzące do wieży.

Pytanie 4:

Proszę o wyspecyfikowanie rodzaju badań, o których mowa w umowie w par. 11 ust. 3 projektu umowy.

Odpowiedź:

Projekt umowy jest projektem uniwersalnym i odnosi się do różnych rodzajów inwestycji. Paragraf 11 ust. 3 projektu umowy mówi o badaniach jakich może zażądać Zamawiający w przypadku zastrzeżeń co do zastosowanych materiałów. Wszystkie możliwe rodzaje badań zostały dokładnie opisane w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pytanie 5:

Proszę o dopuszczenie realizacji zamówienia przez dalszych podwykonawców zgodnie z PZP bez dodatkowych uwarunkowań. Określony warunek zabezpieczenia generuje dodatkowe koszty, które Wykonawca doliczy do ceny oferty.

Odpowiedź:

Paragraf  12 ust. 7 projektu umowy odnosi się do sytuacji, gdy podwykonawca nie był zgłoszony na etapie składania oferty. W związku z tym, że zamawiający nie zastrzegł w postępowaniu, które powinien wykonać Wykonawca, zgłoszenie podwykonawcy już na etapie złożenia oferty nie będzie skutkować możliwością zastosowania zapisów § 12 ust 7 umowy.  Projekt umowy w tym zakresie pozostaje bez zmian.

Pytanie 6:

Jaki rodzaj wykończenia przyjąć na posadzkach? Jeśli również wykładzinę, to proszę o podanie specyfikacji.

Odpowiedź:

Na rzutach opisano rodzaj wykończenia posadzek – płytki ceramiczne lub wykładzina PVC. Wymagania stawiane w/w materiałom opisano w specyfikacji wykonania i odbioru robót – dział ST-06.

Pytanie 7:

W opisie projektu budowlanego określono do wykonania utwardzenie powierzchni dojazdowej i dojścia do budynku. Z rysunku nr Z/01 nie wynikają takie prace. Proszę o dokładne określenie zakresu związanego z utwardzeniami.

Odpowiedź:

Poprawiono plan sytuacyjny w celu jego przejrzystości. Należy rozebrać płot od strony zachodniej do budynku OSP, krawężniki, nasadzenia, skwer, część nawierzchni asfaltowej kolidującą z miejscami postojowymi i wejściem do budynku, ułożyć krawężniki po obrysie miejsc postojowych, wzdłuż zachodniej granicy działki oraz między wjazdami, wykonać podbudowę z tłucznia i ułożyć nawierzchnię z kostki brukowej wg. zaktualizowanego rysunku. 

W załączeniu zaktualizowany projekt budowlany i przedmiar robót.

Pytanie 8:

  Czy wykonanie zieleni jest w zakresie zamówienia? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Z rys. Z/01 nie można jednoznacznie określić, czy zieleń jest projektowana, czy istniejąca.

Odpowiedź:

Na zaktualizowanym rysunku PZT wskazano zakres projektowanej zieleni – proponuje się nasadzenie żywopłotowe -100 szt. krzewów, ściółka wyłożona korą.

Pytanie 9:

Czy miejsca parkingowe należy wyznaczyć oznakowaniem poziomym? Jeśli tak, to w jakiej technologii?

Odpowiedź:

Miejsca postojowe należy wykonać z kostki brukowej, a miejsce dla osób niepełnosprawnych w kolorze niebieskim, pasy między stanowiskami oznaczyć kostką w innym kolorze. W załączeniu zaktualizowany projekt budowlany i przedmiar robót.

Pytanie 10:

Czy miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami (oznakowanie poziome i pionowe)? Jeśli tak, to proszę o opisanie sposobu oznaczenia i określenie technologii.

Odpowiedź:

Tak, miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych należy oznaczyć poziomo kostką w kolorze niebieskim, kopertą w kolorze białym oraz symbolem P-24. Ponadto należy ustawić słupek z oznaczeniem tego miejsca.

Pytanie 11:

W przedmiarach, sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej, jest w ilościach innych aniżeli pokazane zostało na rys. nr A/05. Proszę o podanie dokładnych rozwiązań projektowych z określeniem ilości i sposobu wykonania.

Odpowiedź:

Sufit kasetonowy należy zabudować na parterze w wiatrołapie, komunikacji z poczekalnią, biurze, wc petentów i pomieszczeniu porządkowych.

Pytanie 12:

W związku z tym, że na rys. A/03 nie zaznaczono istniejących otworów okiennych na elewacji południowo- wschodniej, a tym samym nie uwzględniono koniecznych robót do wykonania z tym związanych, proszę o określenie zakresu robót do wykonania (wymiana parapetów biorąc pod uwagę roboty związane z dociepleniem gr. 20cm).

Odpowiedź:

Należy przyjąć docieplenie jedynie części z dachem płaskim. Elewacja części z dachem stromym należy jedynie pomalować – co uwzględniono w przedmiarze robót.

Pytanie 13:

Na elewacji OSP nie zaprojektowano wykonania napisów po robotach termomodernizacyjnych. Czy należy wykonać napis, a jeśli tak, to proszę o podanie rozwiązań projektowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 12. napis należy odświeżyć zgodnie z istniejącą kolorystyką.

Pytanie 14:

Co należy zrobić z istniejącą instalacją odgromową? Zdemontować i zamontować po przeprowadzonych robotach? Wykonać nową?

Odpowiedź:

Instalację odgromową należy zdemontować i zamontować po przeprowadzonych robotach.

Pytanie 15:

Czy należy wykonać izolacje ścian fundamentowych w zakresie nowego budynku OSP? W zakresie projektu nie ujęto tych robót dla tego budynku. Jeśli tak, to proszę o podanie sposobu wykonania.

Odpowiedź:

Nie planuje się izolacji fundamentów nowego budynku OSP.

Pytanie:16:

W PB w części BIOZ określono zakres planowanego zakresu robót, a w tym wykonanie przyłączy do budynku- wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. Natomiast w samym opisie odnośnie wykonania/ wymiany przyłącza nie ma informacji. W zakresie zagospodarowania terenu również nie zaznaczono tych przyłączy jako do realizacji. W przedmiarach natomiast jest wymiana przyłącza wody i kanalizacji sanitarne. Proszę o dokładne określenie robót do wykonania w zakresie przyłączy.

Odpowiedź:

Należy wymienić przyłącze wodociągowe od budynku do istniejącej sieci zlokalizowanej na ulicy Strażackiej. Należy wymienić przyłącze kanalizacji od budynku do studni znajdującej się na sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Strażackiej.

Pytanie 17:

Proszę o udostepnienie zestawienia stolarki.

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki znajduje się w zaktualizowanym projekcie budowlanym - rysunek A/09.

Załączniki:

  1. Przedmiar robót – zaktualizowany.
  2. Projekt budowlany – zaktualizowany.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFPytania i odpowiedzi - I część.pdf (127,67KB)
PDFPytania i odpowiedzi - I część - skan.pdf (1,37MB)
PDFProjekt budowlany-zaktualizowany 30.08.2028.pdf (4,76MB)
PDFPrzedmiar-zaktualizowany 28.08.2023.pdf (283,38KB)