Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej

Leśnica,  dnia 28 sierpnia 2023r.

 

ZP.6220.1.12.2023 

 

 

  OBWIESZCZENIE

 

                Na podstawie art. 10, art. 35, art. 36, art. 49 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz   art. 74 ust. 3     ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) dalej ustawa ooś, postanawiam przedłużyć termin załatwienia sprawy   dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury w zakładzie w Krasowej”  planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach   o numerach: 9,10 i 11/2 w miejscowości Krasowa  przy ul. Przemysłowej 5 , obręb ewidencyjny Krasowa, do dnia 30 listopada 2023r.

 

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury w zakładzie w Krasowej”  planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach  o numerach: 9,10 i 11/2 w miejscowości Krasowa  przy ul. Przemysłowej 5, obręb ewidencyjny Krasowa, obwieszczeniem z dnia 28 lipca 2023r. Burmistrz Leśnicy wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

                Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił miedzy innymi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z brakami w przedłożonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia pismem z dnia 9 sierpnia 2023r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu odmówił wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie.

                Oczekując na uzupełnienie przez Wnioskodawcę dokumentów i konieczność ponownego wystąpienia o opinię zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

        Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym, w art. 35 Kpa stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu prowadzącego postepowanie.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

Otrzymują :

  1. Izobud Sp. zo.o. – do rąk Pełnomocnika – Roman Gałoński PDU „Ochrona Środowiska”, ul. Szkolna 15,  47-225 Kędzierzyn – Koźle,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
  3. a/a

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej.pdf (156,13KB)
PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej.pdf (450,74KB)