Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/156/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie szczeg. warunków przyznawania i odpłatności za usł. opiekuńcze i specjal. usł. op. oraz szczeg. warunków częściowego lub całk. zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania


Uchwała Nr XXX/156/05

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 7 marca  2005r.

 

            w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2004r.) oraz na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r.  Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

                                            

§  1.   Ustala się koszt 1 godziny usług opiekuńczych na kwotę 11,50 zł.
§  2.1.Przyznawanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może nastąpić w przypadkach:

1) osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn    wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione;

2) mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób,           a  rodzina, a także wspólnie mieszkający małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

2.Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnianie kontaktów z otoczeniem.

 

 § 3. Podstawą przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych jest:

1) udokumentowany zaświadczeniem lekarskim stan fizyczny, powodujący zależność od pomocy osób drugich, uniemożliwiający samodzielną egzystencję;

2)   wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania.

 

§ 4. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje pomoc w formie usług opiekuńczych określając ich wymiar oraz zakres, w zależności od stanu zdrowia chorego.

                                 

§ 5.1.W decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych określa się wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, albo przyznaje się świadczenie nieodpłatne.

2.Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których wysokość dochodu nie przekroczyła kwoty określonej w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3.Osoby niespełniające warunków, o których mowa w § 5 pkt 2 zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli nr 1.

 

§ 6. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze winna być wnoszona bezpośrednio do kasy lub na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Leśnicy, w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca .  

 

§  7. Kwoty określające dochód na osobę są waloryzowane na zasadach i w trybie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracownika socjalnego Kierownik Ośrodka może całkowicie lub częściowo zwolnić od ponoszenia odpłatności na czas określony.

 

§  9. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi  Leśnicy.

 

§ 10. Tracą  moc :

1.  Uchwała Nr XXXII/192/97 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 1997 r.w sprawie zasad  zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze,

2. Uchwała Nr V/22/02 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze.

           

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

                                                                                  Tabela  nr 1

 

 

 

Dochód na osobę w rodzinie, na podstawie art. 8 ust. 1

 

                   

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usług

                             w %

 

 

 

Do 100%          461,00 zł
100%-150%    461,01 zł  -  691,50 

151%-200%    691,51 zł -  922,00 

201%-250%    922,01 zł -1152,50 

251%-300%  1152,51 zł -1383,00 

pow. 300%    pow.1383,00

 

Osoba samotna

 

Nieodpłatnie

 5%

20%

50%

70%

100%

 

 

w rodzinie

 

Nieodpłatnie

20%

50%

60%

80%

100%

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

    w Leśnicy

mgr inż. Ryszard Frońinformację wytworzył(a): Marianna Malinowska
za treść odpowiada: Marianna Malinowska
data wytworzenia: 07.03.2005 r.