Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/154/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok.


 

                                            UCHWAŁA  NR XXX/154/05

                                           RADY  MIEJSKIEJ  w  Leśnicy

                                                z dnia 07 marca  2005 r.

 

                       w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok .

 

           Na podstawie art.18 ust.2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1591 , z  2002 r.  Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 214,  poz. 1806,  z 2003 r.  Nr 80 , poz.717 i  Nr 162 ,  poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 ),  art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r . o finansach  publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391,  Nr 65,  poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114 ), Rada  Miejska w Leśnicy uchwala , co następuje :

 

   & 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę                                63.692,-zł                 z tego :

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,                                2.910,-zł

                  gaz i wodę                                                                                            

   w tym:

   - & 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                   2.910,-zł

                  (rozdział 40002 Dostarczanie wody - zwrot dotacji

                   za 2004 r. przez ZGK w Leśnicy - 2.910,-zł)

 

- dział 801 Oświata i wychowanie                                                                            42.223,-zł                      

   w tym:

   - & 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                          40.983,-zł

                  Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

                  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

                  publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

                  (rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - czynsz

                   dzierżawy za autobusy - 40.983,-zł)

 

   - & 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                       1.240,-zł

                  (rozdział 80110 Gimnazja - środki otrzymane od firmy

                   MAC EDUKACJA S.A. Kielce - darowizna na cele

                   oświatowo - wychowawcze - 1.240,-zł )

 

- dział 852 Pomoc społeczna                                                                                    10.000,-zł

   w tym:

   - & 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                     10.000,-zł

                  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

                  (rozdział 85295 Pozostała działalność - środki

                   na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu

                    „Posiłek dla potrzebujących” - 10.000,-zł)

 

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                            7.918,-zł

   w tym:

   - & 2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                       7.918,-zł

                  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

                  (rozdział 85401 Świetlice szkolne - środki PAOW

                   na sfinansowanie zadań - remont świetlicy w SP

                   w Zalesiu Śl. -realizacja zadania w 2004 roku - 5.104,-zł,

                   -wyposażenie świetlicy w SP w Zalesiu Śl. - 2.814,-zł)

                 

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             641,-zł                                    

   w tym:

   - & 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                     641,-zł

                  (rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -

                  zwrot dotacji za 2004 r. przez ZGK w Leśnicy - 641,-zł)

 

   & 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę                                       289.800,-zł

z tego:

- dział 600 Transport i łączność                                                                              289.800,-zł

   w tym:

   - & 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin                              289.800,-zł

                  (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

                   samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

                   (rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - środki na budowę

                    drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych

                    Łąki Kozielskie - Leśnica - 289.800,-zł)

 

   & 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                     436.475,-zł tego:    

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                            20.000,-zł

  w tym:

  - rozdział 01095 Pozostała działalność                                                                    20.000,-zł

                            -upowszechnianie doradztwa rolniczego - dotacja                         20.000,-zł

                               -wydatki bieżące ( & 2830 - 20.000,-zł )

 

- dział 600 Transport i łączność                                                                              398.870,-zł

   w tym:

   - rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                             322.870,-zł

                             -budowa drogi gminnej osiedlowej w Leśnicy                            322.870,-zł

                               - działki nr 283,265,213,218,219,192,190

                              - wydatki majątkowe ( & 6050 - 322.870,-zł )

                                                        

   - rozdział 60095 Pozostała działalność                                                                   76.000,-zł

                             - dotacja celowa dla ZGK w Leśnicy na dofinansowanie              76.000,-zł

                               zakupu ciągnika wraz z piaskarką i pługiem

                                -wydatki majątkowe ( & 6210 - 76.000,-zł )

 

  - dział 801 Oświata i wychowanie                                                                            1.240,-zł

   w tym:

   - rozdział 80110 Gimnazja                                                                                       1.240,-zł

                              -zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                 1.240,-zł

                                -wydatki bieżące ( & 4240 - 1.240,-zł )

            

-dział 852 Pomoc społeczna                                                                                     10.000,-zł                                   

  w tym:

  - rozdział 85295 Pozostała działalność                                                                    10.000,-zł

                            -dotacja celowa na realizację Rządowego Programu                     10.000,-zł

                              „Posiłek dla potrzebujacych”

                             - wydatki bieżące ( & 3110 - 10.000,-zł )

 

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                            2.814,-zł

   w tym:

   - rozdział 85401 Świetlice szkolne                                                                           2.814,-zł

                             -dotacja celowa na wyposażenie świetlicy w SP Zalesiu Śl.            2.814,-zł

                             - wydatki bieżące ( & 4213 - 2.814,-zł )

 

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                          3.551,-zł                                    

   w tym:

   - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                            3.551,-zł

                             - dotacja celowa dla ZGK w Leśnicy na dofinansowanie                3.551,-zł

                               zakupu ubijaka do zagęszczania gruntu

                                -wydatki majątkowe ( & 6210 - 3.551,-zł )

                                                            

   & 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę                                        662.583,-zł

z tego:

- dział 600 Transport i łączność                                                                              566.583,-zł

   w tym:

   - rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                             128.700,-zł

                             -remont nawierzchni ul.Wolności w Lichynii                              128.700,-zł

                              - wydatki bieżące ( & 4270 - 128.700,-zł )

                                                        

   - rozdział 60017 Drogi wewnętrzne                                                                     437.883,-zł

                             -budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do                               437.883,-zł

                               gruntów rolnych Łąki Kozielskie - Leśnica

                              - wydatki majątkowe ( & 6050 - 437.883,-zł )

 

- dział 758 Różne rozliczenia                                                                                    96.000,-zł                                         

   w tym:

   - rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                             96.000,-zł                       

                             -rozdysponowanie rezerwy ogólnej                                              96.000,-zł

                               - wydatki bieżące ( & 4810 - 96.000,-zł )

 

            & 5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 79.551,-zł oraz plan wydatków o kwotę 79.551,-zł (zwiększenie o kwotę 135.500,-zł i zmniejszenie o kwotę 55.949,-zł) zakładu budżetowego , w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy

   w tym:

   -wydatki bieżące          -54.449,-zł (zmniejszenie)

   -wydatki majątkowe  +134.000,-zł (zwiększenie)

                                                                      

z tego:

zwiększenie przychodów:                         79.551,-zł                              

- dotacje celowe otrzymane z budżetu       79.551,-zł - (600-60095-6210 - 76.000,-zł)

   na finansowanie lub dofinansowanie                          (900-90001-6210 -   3.551,-zł)

   kosztów realizacji inwestycji i zakupów

   inwestycyjnych zakładów budżetowych

 

zwiększenie wydatków:                          135.500,-zł

- zakup ciągnika wraz z piaskarką           126.000,-zł  - wydatki majątkowe (600-60095-6080)

   i pługiem

- koszty postępowania sądowego               1.500,-zł - wydatki bieżące (700-70001-4610)

  i prokuratorskiego

- zakup ubijaka do zagęszczania                 8.000,-zł - wydatki majątkowe (900-90001-6080)

  gruntu

 

zmniejszenie wydatków:                         -55.949,-zł

- zakup usług pozostałych                        -1.500,-zł - wydatki bieżące (700-70001-4300)

- zakup usług pozostałych                        -4.449,-zł - wydatki bieżące (900-90001-4300)

- różne opłaty i składki                           -50.000,-zł - wydatki bieżące (900-90002-4430)

 

            &   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy .

                                                                

            & 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach .

                                              

            &   8.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      w Leśnicy

                                                                                     mgr inż. Ryszard Froń

             

informację wytworzył(a): Klara Gonsiorowska
za treść odpowiada: Klara Gonsiorowska
data wytworzenia: 07.03.2005 r.