Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/153/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarżdzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

 

UCHWAŁA  Nr XXIX/153/05

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 17 stycznia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości

 i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z  2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568),

art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475,    Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660, Nr 228, poz. 2255 i 2256, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz.593, Nr 68, poz.623, Nr 91, poz.868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205, Nr 123, poz. 1291, Nr 122, poz.1288, Nr 146, poz.1546, Nr 162, poz. 1692. Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

 

 

    § 1. W załączniku do Uchwały  Nr IX/45/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia  19 maja 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,  podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów Lp. 11 otrzymuje brzmienie:

    "11. Sołectwo Zalesie Śl. Maria Jakrzewska   3,5%².

 

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

    § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

    § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Leśnicy

 

mgr inż. Ryszard Froń

informację wytworzył(a): Irena Barteczko
za treść odpowiada: Klara Gonsiorowska
data wytworzenia: 16.01.2005 r.