Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/152/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy


UCHWAŁA Nr XXIX /152/05

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 17 stycznia 2005 r.

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania  odpadów komunalnych i nieczystości płynnych  na terenie gminy

 

      Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr113. poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959. Nr 173, poz. 1808) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z  2002 r.  Nr 23,  poz. 220,  Nr 62,  poz. 558,  Nr 113,  poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz.1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 )  Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje :

 

 

      § 1. Ustala się następujące górne granice stawek za usługi w zakresie zbierania, transportu,

odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych za :

 

1) pojemnik    120 l - 6,20 zł + 7% VAT,

2) pojemnik    240 l - 11,30 zł + 7% VAT,

3) pojemnik  1100 l - 27,00 zł + 7% VAT,

4) pojemnik KP - 7 - 104,50 zł + 7% VAT + koszty składowania.

 

    § 2. Ustala się następującą górną granicę stawki za usługę w zakresie zbierania , transportu,

i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych - 14 zł/m3 + 7% VAT.

 

   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

   § 4. Traci moc uchwała Nr XL/248/02 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 lutego 2002 r.

   

    § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

    § 6. Uchwała  wchodzi w życie po upływie czternastu dni po jej ogłoszeniu.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Leśnicy

 

mgr inż. Ryszard Froń
informację wytworzył(a): Andrzej Jęczmienny
za treść odpowiada: Andrzej Jęczmienny
data wytworzenia: 16.01.2005 r.