Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/151/05 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia

Uchwała Nr XXIX/151/05

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 17 stycznia 2005 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia

 

 

Na  podstawie  art. 18   ust.2   pkt  9  lit.  „e”  ustawy    z  dnia  8  marca  1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759) Rada Miejska w Leśnicy uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Leśnicy z Wojewodą Opolskim umowy na dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja-dostosowanie ośrodka zdrowia dla osób niepełnosprawnych i wymogów technicznych” do kwoty 306 738,83 zł.

 

§ 2. Prawidłowa realizacja umowy, o której mowa w § 1, zostanie zabezpieczona wekslem in blanco oraz notarialnym oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Leśnicy

 

mgr inż. Ryszard Froń
informację wytworzył(a): Małgorzata Urbańczyk
za treść odpowiada: Małgorzata Urbańczyk
data wytworzenia: 16.01.2005 r.