Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania dot.: " Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica"

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00335080/01 z dnia 1.08.2023


Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cb48abdd-101c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561825026

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zdzieszowicka 23

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp.lesnica.pl/37/strona-glowna.html

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561778663

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nad Wodą 15

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-330

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzo@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gzo.lesnica.pl/9/strona-glowna.html

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb48abdd-101c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00335080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521418/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00269418

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem całego zadania jest kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do jednostek organizacyjnych Gminy Leśnica w ilości 736.466 kWh do niżej wymienionych odbiorców – obiektów – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ):
1) Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15, dostawa do: Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15 w ilości: 443.516 kWh.
2) Szkoła Podstawowa w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Zdzieszowicka 23, w ilości: 292.950 kWh.
2. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
3. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na okres około 12 miesięcy i wynosi 736.466 kWh. Wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
4. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego – rozliczeniowego (danych przekazanych przez OSD). Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną ilość dostarczonego gazu.
5. Zamawiający informuje, że posiada zawartą umowę na dystrybucję i dostawę gazu ziemnego z PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa,
do 01.01.2024r. do godz. 6:00.
6. Wszystkie punkty poboru gazu są zwolnione z podatku akcyzowego. Zamawiający nie formułuje oświadczenia w zakresie podatku akcyzowego. Zamawiający zaakceptuje wzór oświadczenia w sprawie akcyzy przedstawione przez Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 296101,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 296101,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 296101,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272706082

7.3.3) Ulica: Jana Kazimierza 3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-248

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 296101,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (77,45KB)