Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania dot.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Leśnica"

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 1.08.2023 nr 2023/BZP 00335239/01
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych
Gminy Leśnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cb3d3d10-0a7a-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych
Gminy Leśnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb3d3d10-0a7a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521418/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Leśnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00258859

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem całego zadania jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Leśnica wg. załącznika Nr 6 do SWZ.3. Wykaz punktów poboru energii wchodzących w skład poszczególnej części znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

4. Podstawowe informacje:
Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną (liczba PPG) 57
Całkowita moc umowna (suma mocy wszystkich PPE) [kW] Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ
Grupy taryfowe wg OSD wraz z ilością PPE oraz szacunkowym rocznym zużyciem energii Wg. wykazu w załączniku nr 6 do SWZ (nr 1 do umowy)
Szacunkowe łączne zużycie energii w okresie obowiązywania umowy 382,45 [MWh]
Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy kolejna
Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego Umowy dystrybucję energii ważne na czas nieokreślony.
Umowy na zakup energii: od dnia 29.07.2022r. obowiązuje umowa ze sprzedawcą rezerwowym.
Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
Informacja o udostepnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane
Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych
Informacja o udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 7 do SWZ (zał. Nr 2 do umowy)
Sposób rozliczenia Nabywcą i płatnikiem należności są podmioty wskazane w zał. Nr 6 do SWZ (zał. Nr 1 do umowy)
Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania Jedna umowa
Informacja o sposobie zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w ramach wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej, oraz w formie elektronicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 381975,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 652933,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 381975,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ONE SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262725362

7.3.3) Ulica: Adama Narutowicza

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-627

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 381975,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (65,77KB)