Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczy: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr  2023/BZP 00332764/01 z dnia 31.07.2023


Roboty budowlane
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą:
Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e75b07ef-f568-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą:
Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e75b07ef-f568-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00332764

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521418/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Zaprojektuj i wybuduj - zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap oraz budowa zbiornika retencyjnego o pojemności co najmniej 200 m3 wraz z budową kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241022

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego o pojemności co najmniej 200m3 wraz z budową kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa. Realizację planowanego przedsięwzięcia przewiduje się w obszarze działek nr 17/1, 25, 27, 212/2 obręb 0041 Krasowa, jednostka ewidencyjna 161104_5 Leśnica - obszar wiejski.

1. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:
1) zbiornika retencyjnego z rur kielichowych DN1200 żelbetowych o długości łącznej min. 200,0 m zapewniającej pojemność retencyjną na poziomie min. 200m3 wraz z regulatorem odpływu ograniczającym odpływ ze zbiornika na układ podczyszczania i dalej do wylotu głównego (W-1) do ilości 200 l/s,
2) studzienki rewizyjne betonowe o średnicy 2000mm na zbiorniku retencyjnym w ilości min. 5 szt.,
3) kanalizacji deszczowej z rur kielichowych dwuściennych PP SN8 DN500 (DN/OD), łączonych na uszczelki gumowe, o długości łącznej ok. 206,0 m,
4) kanalizacji deszczowej z rur kielichowych dwuściennych PP SN8 DN400 (DN/OD), łączonych na uszczelki gumowe, o długości łącznej ok. 391,5 ,
5) kanalizacji deszczowej z rur kielichowych dwuściennych PP SN8 DN300 (DN/OD), łączonych na uszczelki gumowe, o długości łącznej ok. 72,5 m,
6) studzienek rewizyjnych betonowych o średnicy min. 1000 mm na kanałach deszczowych w ilości min. 18 szt. ,
7) osadnika szlamowego o pojemności użytkowej min. 7,5 m3 ,
8) separatora substancji ropopochodnych o przepustowości nominalnej min. 20 l/s i przepustowości hydraulicznej min. 200 l/s ,
9) budowli wylotowej głównej (W-1) dla kanału deszczowego DN400 ,
10) budowli wylotowej przelewowej (W-2) dla kanału deszczowego DN400 ,
11) przebudowy na odcinku długości min. 270m rowu melioracyjnego stanowiącego odbiornik wód opadowych dla planowanego systemu odwodnienia, obejmującą odmulenie, pogłębienie oraz umocnienie dna na całej szerokości oraz obu skarp na całej wysokości płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10cm.

2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
1) obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wraz z wersją elektroniczną Cegeo,
2) wykonanie kamerowania przebiegu sieci,
3) projekt organizacji ruchu,
4) zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane,
5) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,
7) organizację i oznakowanie budowy,
8) na czas prowadzenia robót zapewnienie dojazdu do innych obiektów przy posesjach,
9) remont i naprawę szkody powstałej w pasie drogowym,
10) próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika,
11) zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania (w tym koszt recyklingu materiałów z rozbiórki, czy składowania odpadów na wysypisku śmieci),
12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1232460,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3196770,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1232460,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Plada Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1990110336

7.3.3) Ulica: ul. Ozimska 17

7.3.4) Miejscowość: Chrząstowice

7.3.5) Kod pocztowy: 46-053

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1232460,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (69,06KB)