Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.823.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej

 

 

Zarządzenie Nr 0050.823.2023

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

Zarządzam

co następuje

§ 1. 1. Nieruchomość opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy nr 0050.657.2022 z dnia 4 listopada 2022 r. zbyć  w drodze                IV przetargu.

2. Warunki  IV przetargu zawiera ogłoszenie stanowiące załącznik  nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy Nr  0050.495.2022 z dnia 2 marca 2022 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej z wygrywającym przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1                                        

do Zarządzenia Nr 0050.823.2023  Burmistrza Leśnicy

z dnia  27 lipca 2023 r.

 

 

BURMISTRZ LEŚNICY

ogłasza  IV  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

w  obrębie   RASZOWA 

 

Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym przy  ul. Słowackiego 75  opisaną w Księdze Wieczystej nr OP1S/00026182/5. W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem MN2 - tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

                            

Nr ewid. działki.

Pow. działki. w  m2

Cena wywoławcza nieruchomości  zł.

1372 km 8

682

250.000,00

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku Vat.

Wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić  na konto Urzędu Miejskiego nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 Bank Spółdzielczy w Leśnicy lub w kasie Urzędu do dnia 25.08.2023 r. do godz.12.00.

P r z e t a r g  odbędzie  się w dniu 29.08.2023 r. o  godz.10.00 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego  w Leśnicy ul.1 Maja 9.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie:                                                                        

- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,                                        

- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Pierwszy przetarg odbył się w  dniu 28.02.2023 r., drugi w dniu 28.04.2023 r., trzeci w dniu 27.06.2023 r. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z przetargu z ważnych  powodów. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ekologii  i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pok. nr 103 tel. Nr 774639855.                                                                                                                         

 

 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.823.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej.pdf (628,71KB)