Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR LIV/346/23 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica

Uchwała Nr LIV/346/23
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/341/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica (Dz. Urz. Woj. Op. z 2023 r. poz. 1610) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie niezabudowanym – 20 l, usytuowane na terenie przystanków komunikacyjnych oraz miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów,

2) w terenie zabudowanym – od 10 l do 50 l, usytuowane w odległości maksymalnie 500 m od kolejnego pojemnika.

2. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnieni, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.”;

2) § 7  otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

3. Właściciel psa zobowiązany jest do:

1) poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym,

2) dopilnowania, aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu (nie dotyczy sytuacji, jeżeli nie pozwala na to stan zdrowia psa); zwolnienie psa rasy nie uznanej za agresywną z uwięzi jest możliwe tylko na terenach odosobnionych, z zachowaniem bezpiecznej kontroli nad nim,

3) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

4. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 8.

5. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy i poszczególnych sołectwach Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Leśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR LIV34623 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica.pdf (166,81KB)