Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR LIV/345/23 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2023 rok

Uchwała Nr LIV/345/23
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Leśnica na rok 2023 o kwotę 149.100,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 142.600,00 zł

2. dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Leśnica na rok 2023 o kwotę 149.100,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 79.600,00 zł

2. wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 69.500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr XLIX/315/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7. w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1.

Plan dochodów ogółem

43.297.806,40 zł

 

 

- dochody bieżące

33.919.794,99 zł

 

 

- dochody majątkowe

9.378.011,41 zł

 

2.

Plan wydatków ogółem

48.838.177,94 zł

 

 

- wydatki bieżące

36.484.025,13 zł

 

 

- wydatki majątkowe

12.354.152,81 zł

 

3.

Plan przychodów ogółem

6.540.371,54 zł

 

4.

Plan rozchodów ogółem

1.000.000,00 zł

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/345/23
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 maja 2023 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/345/23
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 maja 2023 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/345/23
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 maja 2023 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/345/23
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 maja 2023 r.
Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/345/23
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 maja 2023 r.
Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/345/23
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 maja 2023 r.
Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/345/23
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 maja 2023 r.
Zalacznik7.pdf

 

PDFUchwała Nr LIV34523 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu i.pdf (2,92MB)