Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV/347/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr LIV/347/23
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Inicjatywą lokalną jest każde przedsięwzięcie należące do zadań publicznych Gminy Leśnicy, realizowane we współpracy z mieszkańcami Gminy w zakresie wskazanym w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą.

2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia mieszkańców, na rzecz których podjęta została inicjatywa lokalna.

§ 3. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, mieszkańcy Gminy Leśnica mogą składać bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej, bądź podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

§ 4. 1. Ocena wniosków dokonywana jest przez komisję ds. inicjatyw lokalnych powołaną w tym celu przez Burmistrza Leśnicy.

2. Ustala się następujące kryteria oceny wniosków:

Kryterium

Skala

1.Celowość inicjatywy lokalnej ze względu na potrzeby mieszkańców:

1) uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej;

2) opis adresatów/odbiorców inicjatywy lokalnej;

3) sposoby promowania inicjatywy wśród mieszkańców.

0-3

2.Realność i racjonalność zaplanowanych działań oraz harmonogramu.

0-2

3.Forma udziału mieszkańców w inicjatywie lokalnej:

1) wkład finansowy – 1 pkt;

2) wkład rzeczowy – 1 pkt;

3) praca społeczna – 2 pkt.

0-4

4.Zaangażowanie środków budżetowych Gminy Leśnica w stosunku do wartości zadania:

1) poniżej 20% - 5 pkt;

2) od 21 % do 30%- 4 pkt;

3) od 31% do 60% - 3 pkt;

4) od 61% do 80% - 2 pkt;

5) powyżej 80% - 1 pkt.

0-5

5.Łączna wartość wkładu pracy społecznej zadeklarowanego przez Wnioskodawcę (w wymiarze godzinowym):

1) poniżej 20 godzin – 0 pkt;

2) od 20 do 30 godzin – 1 pkt;

3) od 31 do 50 godzin – 2 pkt;

4) od 51 do 100 godzin – 3 pkt;

5) od 101 do 150 godzin – 4 pkt;

6) powyżej 150 godzin- 5 pkt.

0-5

6. Liczba mieszkańców uczestniczących w realizacji inicjatywy lokalnej:

1) 1-10 mieszkańców- 1 pkt;

2) 11-20 mieszkańców – 2 pkt;

3) 21-30 mieszańców- 3 pkt.

1-3

7.Liczba osób popierających inicjatywę lokalną:

1) od 1 do 50 osób – 1 pkt;

2) od 51 do 100 osób – 2 pkt;

3) od 101 do 150 – 3 pkt.

0-3

SUMA PUNKTÓW (max 25 pkt)

 

3. W przypadku większej liczby wniosków komisja ds. inicjatyw lokalnych ustala listę rankingową zgodnie z uzyskaną punktacją, którą przedstawia Burmistrzowi Leśnicy.

4. Burmistrz Leśnicy, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUchwała Nr LIV34723 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia trybu i.pdf (181,72KB)