Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi cz. I dot. postępowania na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa.

                                                                                          

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap oraz budowa zbiornika retencyjnego o pojemności co najmniej 200 m3 wraz z budową kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa”

 

Leśnica, 01 czerwca 2023 r.

 

ZP.271.5.2023

 

Do wszystkich oferentów

Zainteresowanych przetargiem

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na  wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zgodnie z Rozdziałem nr VI SWZ – Warunki udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełniają następujący warunek: „Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 zadania o podobnym charakterze prac o wartości min. 800.000,00 zł brutto (każde zadanie)”.

Czy Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku w przypadku wykazania przez Wykonawcę minimum 2 (dwóch) zadań, dotyczących wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-tłocznej o wartości minimum 800.000,00 zł brutto (każde zadanie)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku w przypadku wykazania przez Wykonawcę minimum 2 (dwóch) zadań, dotyczących wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-tłocznej o wartości minimum 800.000,00 zł brutto (każde zadanie).

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFPytania i odpowiedzi - I część.pdf (130,92KB)
PDFPytania i odpowiedzi - I część skan.pdf (390,23KB)