Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania: "„Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej dz.nr ew.105/2 – przestrzeń publiczna, boisko do gier, plac zabaw, wiata biesiadna”

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 24.04.2023 nr 2023/BZP 00188798/01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej dz.nr ew.105/2 – przestrzeń publiczna, boisko do gier, plac zabaw, wiata biesiadna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35c14192-d39c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej dz.nr ew.105/2 – przestrzeń publiczna, boisko do gier, plac zabaw, wiata biesiadna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35c14192-d39c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521418/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. " Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADR"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00165699

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem jest ukształtowanie przestrzeni publicznej w obrębie działki nr. ewidencyjny 105/2 usytuowanej w m. Dolna gm. Leśnica.
W ramach przedmiotowego opracowania przewiduje się budowę:
1) boisk do gier zespołowych :
- piłki nożnej o wymiarach 26,0x40,0m, wyposażone w bramki o wym. 3,0x1,55m o nawierzchni trawiastej z widownią,
- piłki plażowej o wymiarach 10,4 x 18,4m o nawierzchni piaskowej z widownią.
2) ogrodzenie o wysokości h=1,5m gabionowo - drewnianym od strony boiska
3) wiaty biesiadnej wyposażonej w murowany grill oraz ławki biesiadne, obmurowane kamieniem wapiennym stanowisko pod ognisko; całość nawierzchni wiaty utwardzona kostką betonową,
4) przestrzeń rekreacyjną wyposażoną w :
- utwardzoną żwirem i grysem komunikację wewnętrzną /spacerową/ z wyposażeniem podstawowym w ławki, stojaki na rowery, kosze i drobne nasadzenia roślinne
- ścieżkę sensoryczną z akcentem dotykowym w postać wydzielonych przestrzeni o zróżnicowanej nawierzchni wspomaganym zmysłem zapachowym w postaci różnorodnych nasadzeń roślinnych /kwiatowych i ziołowych/,
- oświetlenie sztuczne, zewnętrzne w postaci lamp parkowych i oświetlenia boiska do gry w piłkę plażową oraz monitoring.
5) zebranie gruzu i odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania;
6) odtworzenie zieleni niskiej polegające na wyrównaniu terenu, rozrzuceniu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu trawnika.

Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
1) kompleksową obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjna powykonawczą.
2) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
3) organizację i oznakowanie budowy.
4) zapewnienie dojazdu do innych obiektów posesji w czasie prowadzenia robót.
5) remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.
6) powstałe odpady, w tym wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom pnie, korzenie karpiny itp. należy bez zbędnej zwłoki wywozić na składowisko odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.
7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
Zadanie ma zostać wykonane zgodnie ze:
1) zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 03.02.2022r. i otrzymaną decyzją nr 29/2022 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę,
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a załączone przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy,
3) projektem wykonawczym.
UWAGA:
ZAPYTANIE NIE OBEJMUJE WYGRODZONEGO PLACU ZABAW WRAZ Z JEGO OGRODZENIEM PANELOWYM!

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 568966,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 568966,81 PLN

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Iwanowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

PDFUnieważnienie postępowania - skan.pdf (221,95KB)
PDFUnieważnienie postępowania.pdf (173,96KB)