Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.766.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnej

 

 

Zarządzenie Nr 0050.766.2023
Burmistrza Leśnicy

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnej

Na podstawie art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2023 r., poz. 344) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Nieruchomość opisaną w pkt. 1 w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.744.2023 z dnia 24 marca 2023 r. wydzierżawić w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

2. Warunki I przetargu zawiera ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy
Nr 0050.495.2022 z dnia 2 marca 2022 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie
z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, który będzie podstawą do spisania umowy na dzierżawę nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.766.2023

Burmistrza Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Burmistrza Leśnicy

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodaro-wania nieruchomości

Inf. o przezn. do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Okres  umowy dzierżawy

Wysokość czynszu rocznie /złotych/

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

  1.  

Część działki nr 207, km 1, obręb Góra Świętej Anny,
KW nr OP1S/00040529/4

0,0200

Użytek:
Bz- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

MU- teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej

Użytkowanie:
pod działalność gospodarczą

Po zawarciu umowy dzierżawy

Dzierżawa w drodze przetargu pod działalność gospodarczą

Do 5 lat

1800,00 zł netto plus należny podatek VAT

Każdego roku do końca pierwszego miesiąca dzierżawy

Zgodnie z art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomo-ściami

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2023 r. o godz. 12.00 w Sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9 lub na konto Urzędu Miejskiego  
nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 Bank Spółdzielczy w Leśnicy do dnia 12.05.2023 r. do godz. 12.00 (dotyczy wpływu na konto urzędu).

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie:

  • dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
  • dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości.

Osoby ustalone jako dzierżawcy zostaną powiadomione o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pokój 104, nr. tel. 77 463 98 55.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – art. 13 RODO *

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica, reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@lesnica.pl. Dane inspektora znajdują się na stronie BIP Gminy Leśnica w zakładce „Dane osobowe”.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym w sprawie dzierżawy nieruchomości gminnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z osobą/podmiotem ustalonym jako dzierżawca (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).   

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej

 

Wyjaśnienia:

*   Dotyczy wyłącznie osób fizycznych w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

PDFZarządzenie Nr 0050.766.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2023.pdf (399,99KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.766.2023 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2023.pdf (1,49MB)