Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej"

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00177094/01 z dnia 14.04.2023


Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c7e00aa1-c6f1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7e00aa1-c6f1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521418/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142259

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem
4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej”
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej.
2. Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia:
1) musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi;
2) musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143, poz. 1002, ze zm.);
3) musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594).
4) musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 lub równoważnej oraz PN-EN 1846-2 lub równoważnej;
5) musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski;
6) musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia;
7) musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1);
8) musi spełniać wymagania dla kategorii 2 uterenowionej (wg. PN-EN 1846-1);
9) pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2023, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymagań parametrów techniczno-użytkowych oraz wyposażenia samochodu został opisany w specyfikacji technicznej samochodu stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1141658,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1141658,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1141658,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Wielobranżowy BONEX Mirosław Nowowiejski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5731129320

7.3.3) Ulica: Konopnicka 259

7.3.4) Miejscowość: Kamienica Polska

7.3.5) Kod pocztowy: 42-260

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1141658,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 14.04.2023r.pdf (64,82KB)
PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 14.04.2023r.pdf (64,82KB)