Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania:„Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego, obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych” na terenie Gminy Leśnica Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00172292/01 z dnia 12.04.2023


Roboty budowlane
„Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego, obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych” na terenie Gminy Leśnica
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f24d622-9b23-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego, obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych” na terenie Gminy Leśnica
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f24d622-9b23-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00172292

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521418/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego, obiektów sportowych oraz budowa oświetlenia przejść dla pieszych” na terenie gminy Leśnica z podziałem na części.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054072

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica” :

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED na istniejących słupach sieci oświetleniowej,
2) uzyskanie wymaganych zgłoszeń, pozwoleń ( Tauron Dystrybucja, Tauron Nowe Technologie, uzgodnienia z zarządcami dróg i inne jeśli wymagane)
3) wymiana wskazanych słupów oświetlenia ulicznego,
4) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 1488423,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica”

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica na zasadach opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz załączonymi mapami poglądowymi i z rysunkami.
Do wykonania jest zaprojektowanie i budowa oświetlenia na 56 istniejących przejściach dla pieszych na terenie Gminy Leśnica w miejscowościach: Leśnica, Raszowa, Krasowa, Poręba, Góra Św. Anny, Zalesie Śląskie, Lichynia, Czarnocin, Dolna, Kadłubiec, Wysoka, Łąki Kozielskie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.5.5.) Wartość części: 1458780,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Raszowej”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne NAŚWIETLACZE typ 2 ze źródłami światła typu LED – 16 sztuk,
2) wymiana wskazanych słupów oświetlenia na boisku - 4 sztuki,
3) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 103320,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4. „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne NAŚWIETLACZE typ 2 ze źródłami światła typu LED – 32 sztuk
2) wymiana wskazanych słupów oświetlenia na boisku - 8 sztuki,
3) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 242310,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5. „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Kadłubcu”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne OPRAWY - naświetlacz LED typ 2 (350W) – 12 sztuk,
2) wymiana wskazanych słupów oświetlenia na boisku- 3 sztuki,
3) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 83025,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6. „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Zalesiu Śl.” :

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne OPRAWY ze źródłami światła typu HIGH-bay LED – 10 sztuk ( 100W), wraz z siatką ochronną,
2) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 15357,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7. „Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne OPRAWY ze źródłami światła OPRAWA - naświetlacz LED typ 1– 45 sztuk (100W), wraz z siatką ochronną
2) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 60885,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8. „Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych SP w Leśnicy”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne OPRAWY ze źródłami światła:
Duża sala - OPRAWA typu High-bay LED ( 140W), wraz ze siatka ochronną – 12 sztuk
Mała sala - OPRAWA hermetyczna typu LED ( 50W), wraz ze siatka ochronną – 8 sztuk
2) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 24354,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9. „Modernizacja oświetlenia na boisku kompleksu sportowego przy ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne NAŚWIETLACZE ze źródłami światła typu LED – 18 sztuk,
2) Wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 84574,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 10. „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Raszowej”:

1) wymiana istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw z oświetleniem sodowym na nowoczesne OPRAWY - naświetlacz LED typ 2– 10 sztuk (45W), wraz z siatką ochronną,
2) wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji, ( wymiana uszkodzonych opraw, wymiana uszkodzonych elementów podlegających gwarancji w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 7367,70 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1488423,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2180917,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1488423,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Alpida Power Sp. zo.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Elektro-montex Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961508838

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego 39A

7.3.4) Miejscowość: Słupno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-250

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1488423,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1458780,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1458780,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1458780,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Alpida Power Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Elekro-montex Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961508838

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego

7.3.4) Miejscowość: Słupno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-250

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1458780,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 103320,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 103320,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Alpida Power Sp. zo.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Elektro-montex Sp. zo.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961508838

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego

7.3.4) Miejscowość: Słupno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-250

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 103320,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 242310,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 245016,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 242310,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Alpida Power Sp. zo.o

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Elektro-montex Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961508838

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego

7.3.4) Miejscowość: Słupno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-250

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 242310,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83025,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90405,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83025,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Alpida Power sp. zo.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Elektro-montex sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961508838

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego

7.3.4) Miejscowość: Słupno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-250

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83025,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15129,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24477,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15357,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Alpida Power sp. zo.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Elektrom-montex sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961508838

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego

7.3.4) Miejscowość: Słupno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-250

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15357,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 60885,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79827,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 60885,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Alpida Power sp. zo.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Elektro-montex sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961508838

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego

7.3.4) Miejscowość: Słupno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-250

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 60885,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24354,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35042,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24354,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Alpida Power sp. zo.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Elektrom-montex sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961508838

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego

7.3.4) Miejscowość: Słupno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-250

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24354,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84574,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 84574,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84574,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Alpida Power sp. zo.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Elektro-montex sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961508838

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego

7.3.4) Miejscowość: Słupno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-250

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84574,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7367,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22742,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7367,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Alpida Power sp. zo.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Elektro-montex sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961508838

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego

7.3.4) Miejscowość: Słupno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-250

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7367,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 12.04.2023r.pdf (260,50KB)