Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego"

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00171501/01 z dnia 11.04.2023


Roboty budowlane
Przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4ed8fce-b73f-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4ed8fce-b73f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00521418/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00116191

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego.

1. Zadanie ma zostać wykonane zgodnie z:
1) zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 31.08.2021 roku,
2) zgłoszeniem remontu drogi – działka nr 4085 do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich dnia 08.02.2023r.,
3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a załączone przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy,
4) projektem wykonawczym.

2. Zadanie obejmuje następujący zakres robót:

1) demontaż wraz z utylizacją istniejących zestawów zabawowych:
- przeplotnia stalowa,
- huśtawka,
- stół betonowy do tenisa stołowego,
- ławki i kosze na śmieci
2) demontaż wraz z wywiezieniem istniejącej wewnętrznej komunikacji wykonanej na bazie nawierzchni betonowej,
3) wykonanie nawierzchni bezpiecznej - piaskowej w miejscu lokalizacji urządzeń zabawowych,
4) zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem fundamentów:
- zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, wieżą, daszkiem, schodami, ścianka wspinaczkową, ścianka linowa, zjazd strażacki, siedzenie,
- huśtawki 2 stanowiskowej DUBLE SWING z siedziskami podstawowym i typu pampers,
- huśtawki wagowej,
- huśtawki SWING z siedziskiem typu ptasie gniazdo śr.1,2m,
- sprężynowca / bujaka/,
- zakup 2 min bramek o wymiarach 1.29x0,85
5) wydzielonej przestrzeni na mini boisko o wymiarach 7,0x14m o nawierzchni trawiastej wyposażone w 2 mini bramki o wymiarach 1,29x0,85,
6) wymiana nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej z obrzeżem betonowym na nawierzchnie trawiastą wzmocnioną geokratą G4 w miejscu lokalizacji istniejącego stołu do ping-ponga,
7) utylizacja istniejącego stołu do ping-ponga wraz z montażem stołu przekazanego przez Inwestora w miejsce istniejącego stołu,
8) wykonanie monitoringu obszaru projektowanego placu zabaw,
9) zakup i zamontowanie: 5 ławek bez oparcia, 5 betonowych koszy na śmieci,
10) wykonanie układu rozbudowanej wewnętrznej komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej o nawierzchni utwardzonej kostką betonową w obramowaniu z obrzeży betonowych wraz z wygrodzeniem terenu,
11) zebranie gruzu i odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowani,
12) odtworzenie zieleni niskiej polegające na wyrównaniu terenu, rozrzuceniu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu trawnika.

Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
1) kompleksową obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjna powykonawczą,
2) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
3) organizację i oznakowanie budowy,
4) zapewnienie dojazdu do innych obiektów posesji w czasie prowadzenia robót,
5) remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach,
6) powstałe odpady, w tym wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom pnie, korzenie karpiny itp. należy bez zbędnej zwłoki wywozić na składowisko odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów,
7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

UWAGA:
1) zmiana pozycji przedmiaru nr 28 i 29 - warstwa impregnowanych zrębków drewnianych na piasek jako strefa z nawierzchnią bezpieczną,
2) demontaż wraz z utylizacją istniejącego stołu do ping-ponga wraz z transportem powierzonego stołu do ping-ponga z miejscowości Kadłubiec działka nr 266.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 255443,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 480823,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 255443,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GABART Artur Hurek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561080833

7.3.3) Ulica: Stawowa 41

7.3.4) Miejscowość: Izbicko

7.3.5) Kod pocztowy: 47-180

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 255443,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 11.04.2023r.pdf (67,04KB)