Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica w roku 2023.

   Leśnica, dnia 11.04.2023 r.

REN.271.6.2023

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE WYKONANIA ZLECENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 zł

Burmistrz Leśnicy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zadania:

Przedmiot zlecenia:

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Leśnica w 2023 roku

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47 – 150  Leśnica.

Projekt którego dotyczy zlecenie:

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica w roku 2023”

Określenie przedmiotu zlecenia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Leśnica w zakresie:
 1. Odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo cementowych do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona wagowo przez Zamawiającego na około 29,69 tony (tj. ok. 1978 m2 ).
 2. Demontażu płyt azbestowo cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest tj. płyt azbestowo cementowych
  z pokryć dachowych do demontażu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona wagowo przez Zamawiającego na około 32,22 tony, (tj. ok. 2147 m2).

Ilości odpadów o których mowa w pkt. 1a i 1b może ulec zmianie, w tym zmniejszeniu, jednak wystąpienie zwiększonych ilości właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie a Gmina nie jest obciążona tymi kosztami.

Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości,
z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo cementowych oraz demontaż pokryć dachowych wraz z odbiorem płyt azbestowo cementowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania w/w wykaz może ulec zmianie.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Na podstawie ustalonych terminów z właścicielami nieruchomości zostanie sporządzony przez Wykonawcę  Szczegółowy harmonogram prac. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia  09.10.2023 r. (termin  demontażu, odbioru i unieszkodliwienia).

3. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej nieruchomości objętej wykazem dla przedmiotowego zadania przy udziale właściciela i pracownika Zamawiającego. Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty i/ lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi.

4. Po każdym dokonanym demontażu lub/i odbiorze płyt wraz z ich unieszkodliwieniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych,
a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

5. Zadanie będzie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zawartymi
w „Ogólnopolskim programie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023” oraz obowiązującymi wzorami dokumentów zamieszczonymi pod adresem:https://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/nabory-i-konkursy/ogolnopolski-program-finansowania-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest

Sposób obliczenia ceny:

Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg. złożonego Formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin i miejsce wykonania zlecenia:

Od 11.09.2023 r. do dnia 09.10.2023 r., Gmina Leśnica

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena oferty – 100%

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

           Cn

Pc =  -------- * 100pkt

           Co

Gdzie :

Pc – punkty na wartość całego zadania netto (max 100 pkt);

Cn – najniższa wartość całego zadania (netto), spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, wyliczona wg wzoru:  A +  B, określonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

Co – wartość całego zadania netto (netto) z formularza ofertowego oferty poddanej ocenie wynikającą ze wzoru: A +  B określonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.04.2023 r. do godz. 12.00

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski  w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica w zamkniętej kopercie z napisem „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica w roku 2023  – oferta ”

lub

-drogą elektroniczną przesyłając podpisaną i zeskanowaną ofertę na adres e-mail: wpisując w tytule maila: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Leśnica w roku 2023  – oferta ”.

Warunki udziału Wykonawcy:

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Parafowaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).
 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).
 6. Decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
 7. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji.     
 8. Pełnomocnictwo - jeżeli osoba podpisująca ww. dokumenty działa z upoważnienia Wykonawcy.                                                                                                                                                             

      Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

PDFZapytanie ofertowe azbest 2023.pdf (2,29MB)

DOCZałącznik -nr-1-do-zapytania-formularz-ofertowy zmieniony.doc (34,00KB)

DOCZałącznik nr 2 projekt-umowy 2023.doc (71,50KB)

DOCXZałacznik nr 3 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych-zapytanie ofertowe dot.azbestu.docx (16,68KB)

DOCWzor_Nr_5_Protokol_odbioru.doc (33,50KB)

PDFZawiadomienie o wyborze firmy.pdf (441,60KB)