Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Leśnica, 01 marzec 2023 r.

IK.6233.2.1.2023

DECYZJA

zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) art. 7 ust.
1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn., zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.02.2023 r.) firmy mToilet Sp. z o.o.

Burmistrz Leśnicy

zezwala firmie

mToilet Sp. z o. o.

ul. Toruńska 31,

03-226 Warszawa 

NIP: 5361938486, REGON: 382123092

 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leśnica, na następujących warunkach:

 1. Przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem:

mToilet Sp. z o. o. z siedzibą ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa prowadzi działalność

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leśnica.

 1. Termin rozpoczęcia działalności:

Terminem podjęcia działalności jest data uprawomocnienia się niniejszej decyzji

 1. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:
 1. Firma mToilet Sp. z o.o. zobowiązana jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz przepisów sanitarnych,  zapisów uchwały nr V/21/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 465) oraz uchwały nr XXXVI/228/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na trenie Gminy Leśnica (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego Nr 76, poz. 1149 z dnia 21.09.2009 r.),
 2. Usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, w szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska podczas opróżniania zbiorników, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska,
 3. Usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z miejscowości położonych na terenie Gminy Leśnica będą prowadzone pojazdami asenizacyjnymi,
 4. Pojazd „Przedsiębiorcy” musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
 5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych,
 6. Środek transportu nieczystości ciekłych ma posiadać czysty i estetyczny wygląd, należy go oznakować w sposób umożliwiający identyfikację firmy świadczącej usługi wraz z nr telefonu,
 7. Pojazdy służące do transportu nieczystości ciekłych myć i dezynfekować z częstotliwością gwarantującą właściwy stan sanitarny w miejscach spełniających odpowiednie wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny,
 8. Miejsca postoju pojazdów zabezpieczyć przed niekontrolowanym wyciekiem, zachowując odpowiednie warunki techniczne i wymogi ochrony środowiska, ograniczając uciążliwość w stosunku do osób trzecich, ze względu na hałas, przykre zapachy czy też warunki sanitarne i higieniczne.
 1. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:

Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:

- opróżnić wszystkie beczki asenizacyjne z nieczystości pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, przekazując je do punku zlewnego,

- usunąć poprzez odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność,

- obmyć oraz dokonać dezynsekcji i dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz pomieszczeń służących do prowadzenia działalności,

- wypowiedzieć wszystkie umowy zawarte z właścicielami nieruchomości na odbiór i transport nieczystości ciekłych,

- poinformować Burmistrza Leśnicy w formie pisemnej i zakończeniu działalności objętej zezwoleniem.

 1. Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska
  i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem:
 1. Realizować usługi z zachowaniem wymogów sanitarnych podczas prowadzenia działalności nie powodujących zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska oraz usuwania skutków nieprawidłowego prowadzenia działalności na własny koszt,
 2. Określa się następującą stację zlewną, do której należy transportować nieczystości ciekłe:

- Strzeleckie Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47- 100 Strzelce Opolskie

 1. Decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydaje się
  na okres 10 lat
  (licząc od dnia uprawomocnienia niniejszej decyzji).
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Burmistrzowi Leśnicy wszelkie zmiany danych określone w zezwoleniu.

 

UZASADNIENIE

Wnioskodawca: Firma mToilet Sp. z o.o. z siedzibą 03-226 warszawa, ul. Toruńska 31
NIP: 5361938486, REGON: 382123092 zwróciła się z wnioskiem z dnia 08.02.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.02.2023 r.) do Burmistrza Leśnicy o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Leśnicy.

Wniosek sporządzono zgodnie z art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2022 r. , poz. 2519 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydenta miasta właściwy
ze względu na miejsce świadczenia usług.

Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na terenie Gminy Leśnica, wobec czego organem właściwym do wydania zezwolenia jest Burmistrz Leśnicy.

Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych – dysponuje odpowiednimi pojazdami przystosowanymi
do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wnioskodawca przedstawił również zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Uznano, że przedmiotowa działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 1. Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Leśnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
 2. Decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Miejski w Leśnicy.
 3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022, poz. 2142 z późn. zm.)
oraz załącznika do niniejszej ustawy: część III pkt. 42 pobrano opłatę skarbową w kwocie 107 zł za wydanie zezwolenia.

 

 

 

Otrzymują:

 1. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
 2. a/a

PDFDECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf (1,18MB)