Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/89/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy


Uchwała Nr XVII/89/04

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu

nieruchomości Gminy

 

 

   Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 , z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124) uchwala się, co następuje:

 

    § 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położone
w Leśnicy, oznaczone jako działki: nr 1427/167 o pow. 0,0040 ha i nr 1428/167

o pow. 0,0037 ha km 5, opisane w KW 41285, prowadzonej przez Sąd Rejonowy

w Strzelcach Opolskich.

 

    § 2. Sprzedaż opisanych w § 1 nieruchomości nastąpi na rzecz osób, które dzierżawiły nieruchomości przez okres 10 lat i dokonały zabudowy na podstawie zezwolenia na budowę.

 

    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

      (-) mgr inż. Ryszard Froń

 informację wytworzył(a): Anna Wyschka
za treść odpowiada: Anna Wyschka
data wytworzenia: 01.03.2004 r.