Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/88/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zwołania zebrania wiejskigo


UCHWAŁA Nr XVII/88/04
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568)
oraz § 8 ust. 2 pkt 1 statutu sołectwa Czarnocin, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały
Nr VII/32/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Leśnica (Dz.Urz.Woj.Op. Nr 46, poz. 990) uchwala się, co następuje:§ 1. Zwołuje się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady
sołeckiej w sołectwie Czarnocin - na dzień 1 marca 2004 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie
sołectwa Czarnocin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leśnicy

(-) mgr inż. Ryszard Froń