Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r.

UCHWAŁA NR XVII/86/04
RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy

z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 rokNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz.220 , Nr 62 , poz.558 , Nr 113 , poz.984 , Nr 214 , poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 , poz.717 i Nr 162 , poz.1568 ), art.109 , art.116 , art.117 , art. 118 , art.124 ust.1 i 2 pkt 1 i 2 , ust.3 i 4 art.128 ust.2 pkt 1 i 2 , art.134 ust.3 , art. 135 oraz art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r . o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 , Nr 45, poz. 391 , Nr 65 , poz.594 , Nr 96 , poz.874 i Nr 166 , poz.1611 ) , art.3 i art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966 ) oraz art.420 w związku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 i Nr 115, poz.1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 ) Rada Miejska w Leśnicy uchwala , co następuje :& 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 74.247,-zł
z tego :
- & 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 74.247,-zł

& 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 399.016,-zł z tego :
- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 263.000,-zł
w tym:
- & 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 263.000,-zł
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora fiansów publicznych
( rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych - 263.000,-zł )

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 5.963,-zł
gaz i wodę
w tym:
- & 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.963,-zł
(rozdział 40095 Pozostała działalność - 5.963,-zł
zwrot dotacji za 2003 r. przez ZGK w Leśnicy )

- dział 758 Różne rozliczenia 108.152,-zł
w tym:
- & 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 108.152,-zł
( rozdział 75801 Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 108.152,-zł )- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.901,-zł
w tym:
- & 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 21.901,-zł
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
( rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów
i dróg - 21.901,-zł )

& 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 555.583,-zł tego:
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 5.963,-zł
gaz i wodę
w tym:
- rozdział 40095 Pozostała działalność 5.963,-zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Leśnicy na:
-wykonanie studium wykonalności projektów
budowlanych - „Budowa systemu sieci
wodociągowych wraz z remontem stacji
wodociągowych - etap I do IV” 5.963,-zł
- wydatki bieżące ( & 2510 - 5.963,-zł )

- dział 600 Transport i łączność 330.320,-zł
w tym:
- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 330.320,-zł
- budowa drogi wewnętrznej dojazdowej
do gruntów rolnych Czarnocin do lasu
( działki 144, 220 ) 330.320,-zł
- wydatki majątkowe ( & 6050 - 330.320,-zł )

- dział 750 Administracja publiczna 10.000,-zł
w tym:
- rozdział 75023 Urzędy miast 10.000,-zł
- remont ogrodzenia i renowacja elewacji -
UM w Leśnicy 10.000,-zł
- wydatki bieżące ( & 4270 - 10.000,-zł )

- dział 801 Oświata i wychowanie 24.300,-zł
w tym:
- rozdział 80104 Przedszkola 24.300,-zł
-zakup leżaków - wyposażenie Przedszkola
w Leśnicy 4.500,-zł
-malowanie elewacji budynku i remont
schodów w Przedszkolu w Leśnicy 12.000,-zł
-remont ścian i sufitu w Przedszkolu
w Łąkach Kozielskich 2.800,-zł
-remont instalacji c.o. i wod.-kan.
w Przedszkolu w Raszowej 5.000,-zł

- wydatki bieżące ( & 4210 - 4.500,-zł ,
& 4270 - 19.800,-zł )

-dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 185.000,-zł
w tym:
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.000,-zł
- opracowanie projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe gminy Leśnica 15.000,-zł
- wydatki bieżące ( & 4270 - 15.000,-zł )
- rozdział 90095 Pozostała działalność 170.000,-zł
- rozbudowa i przebudowa budynku istniejącej
przychodni w Leśnicy przy Pl.Narutowicza 27
( na działce nr 842/168 ) 170.000,-zł
- wydatki majątkowe ( & 6050 - 170.000,-zł )

& 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 82.320,-zł
z tego:
- dział 600 Transport i łączność 67.320,-zł
w tym:
- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 67.320,-zł
- budowa drogi wewnętrznej dojazdowej
do gruntów rolnych Łąki Kozielskie - Leśnica
( działka 988 ) 67.320,-zł
- wydatki majątkowe ( & 6050 - 67.320,-zł )

-dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000,-zł
w tym:
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.000,-zł
- opracowanie założeń do gminnego planu
zaopatrzenia w energię elektryczną 15.000,-zł
- wydatki bieżące ( & 4270 - 15.000,-zł )

& 5. Zatwierdza się zwiększenie wydatków w wysokości 315.000,-zł oraz zmniejszenie wydatków w wysokości 315.000,-zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które szczegółowo określa załącznik nr 1.

& 6. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: przychody 5.963,-zł , wydatki 5.963,-zł , w tym:
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 5.963,-zł

& 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy .

& 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach .

& 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leśnicy

(-) mgr inż. Ryszard FrońDOCZwiększenie i zmniejszenie planu wydatków.doc (74,50KB)